Wydział Humanistyczny

Językoznawstwo

Dane kontaktowe:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
pokój B208
25-406 Kielce
telefon: 41 349 71 20
mail: lp.ud1519111396e.kju1519111396@pfi1519111396

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo

dr hab. Joanna Senderska

mail: lp.ud1519111396e.kju1519111396@aksr1519111396ednes1519111396j1519111396
telefon: 41 349 71 18

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C118
telefon: 41 349 71 18

Dyżury:

 • 29.06. w godz. 11.00-12.00
 • 14.07. w godz. 15.00-16.00
 • 06.09. w godz. 11.00-12.00
 • 15.09. w godz. 10.00-11.00

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Agnieszka Rosińska-Mamej

mail: lp.ud1519111396e.kju1519111396@jema1519111396m-aks1519111396nisor1519111396.akzs1519111396einga1519111396
telefon: 41 349 71 16

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój B202

Dyżury:

 • 21.06. w godz. 10.00-11.00
 • 05.07. w godz. 09.00-10.00
 • 06.09. w godz. 10.00-11.00
 • 15.09. w godz. 09.00-10.00

Terminarz postępowania w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie

 1. Kandydatów na studia doktoranckie prosimy o dokonanie rejestracji w systemie internetowym do dnia 14.09.2017 r. i złożenie wymaganych dokumentów do dnia 15.09.2017 r. (w godzinach dyżurów sekretarza komisji rekrutacyjnej) pod adresem:
  Instytut Filologii Polskiej
  ul. Świętokrzyska 15 (budynek G), pokój B202
  25-406 Kielce
  telefon: 41 349 71 16
 2. Termin dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – do 18.09.2017 roku
 3. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.09.2017 roku w Instytucie Filologii Polskiej, ul. Świętokrzyska 15 (budynek G), 25-509 Kielce
 4. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 25.09.2017 roku

Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego

Kandydaci powinni posiadać tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny ze wszystkich dyscyplin z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i sztuki.

Kandydaci proszeni są o złożenie niżej wymienionych dokumentów:

  1. Formularz podania wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub studiów I i II stopnia wraz z suplementem/suplementami (w przypadku braku suplementu – indeksy).
   Osoby, które ukończyły studia w roku akademickim 2016/2017 winny dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów; odpis dyplomu należy dostarczyć przed wydaniem decyzji o przyjęciu.
  3. Zaświadczenie o średniej ocen z całego toku studiów (w przypadku studiów dwustopniowych – średnia ze studiów licencjackich i średnia ze studiów magisterskich)
  4. Jednostronicowe streszczenie pracy dyplomowej
  5. Pisemna opinia o predyspozycjach do pracy naukowej, sporządzona przez promotora pracy dyplomowej, przyszłego opiekuna naukowego lub inną osobę posiadającą stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł profesora
  6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe oraz dodatkowe kwalifikacje
  7. Kolorowe zdjęcie cyfrowe o wymiarach 20×25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi
  8. 2 kolorowe zdjęcia papierowe o wymiarach 37×52 mm
  9. Dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo

dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK
lp.ud1519111396e.kju1519111396@nagy1519111396c.wal1519111396sinat1519111396s1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

dialektologia, język osobniczy, język polski jako obcy (w aspekcie pragmatycznym), odmiany socjolektalne współczesnej polszczyzny

dr hab. Alicja Gałczyńska
lp.te1519111396no.at1519111396zcop@1519111396gja1519111396
idi.ujk.edu.pl

grzeczność językowa, język mediów, zjawiska współczesnego języka polskiego

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK
lp.te1519111396no.at1519111396zcop@1519111396moksu1519111396rdej1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo kognitywne, metafora i metonimia, język wartości, język religijny, psycho- i neurolingwistyka, język osób z autyzmem

dr hab. Martyna Król-Kumor
ue.te1519111396no@121519111396_akme1519111396
www.ujk.edu.pl/ifo

homonimia i polisemia, analiza dyskursu publicznego

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK
lp.2o1519111396@kazc1519111396zselg1519111396elo1519111396
www.ujk.edu.pl/ifo

analiza dyskursu, lingwistyka tekstu, onomazjologia, semantyka leksykalna, słowotwórstwo, metodologia badań językoznawczych

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK
lp.ud1519111396e.kju1519111396@aksw1519111396ezcra1519111396m.ane1519111396zram1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona

dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK
lp.2o1519111396@hcim1519111396ale1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo historyczne (semantyka, zapożyczenia), onomastyka, toponimia świętokrzyska, wybrane zagadnienia slawistyczne (wzajemne wpływy języków słowiańskich, frazeologia

prof. dr hab. Irina Oukhvanova
moc.l1519111396iamg@1519111396avona1519111396vhkuo1519111396i1519111396
www.ujk.edu.pl/ifo

textual studies: textual content structure; key methods of textual analysis; types of discourses (political, academic, professional at large); methodology of discourse studies: critical, narrative, causal genetic discourse analyses: cognitive, pragmatic, functional approaches); cognitive studies: structure and concept analysis; content studies in theory and applied research: meaning / knowledge and its representation in different types of discourse

dr hab. Irina Rolak
lp.po1519111396@4ene1519111396ri1519111396
www.ujk.edu.pl/ifo

komunikacja biznesowa: aspekty językowe, kulturowe, pragmatyczne; dyskurs ekonomiczny; teoria i praktyka przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich (języki polski – rosyjski)

prof. dr hab. Marek Ruszkowski
lp.po1519111396@06911519111396watsu1519111396g1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

stylistyka, lingwistyka tekstu, językoznawstwo stylistyczne, wariantywność współczesnej polszczyzny

dr hab. Joanna Senderska
lp.ud1519111396e.kju1519111396@aksr1519111396ednes1519111396j1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

socjolingwistyka, zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty), kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok

dr hab. Roman Starz
moc.l1519111396iamg@1519111396zrats1519111396namor1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka edukacyjna, słownictwo uczniów (ale nie tylko), słowniki frekwencyjne, ortografia, interpunkcja

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK
lp.ai1519111396retni1519111396@gorb1519111396z1519111396
www.ujk.edu.pl/ifp

składnia współczesna i historyczna, aspekty kultury języka i językoznawstwa normatywnego, komunikacja językowa w różnych aspektach (zakłócenia, manipulacja w procesie porozumiewania się)

Zakres materiału z językoznawstwa na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie 2017/2018

 • Aktualne zainteresowania badawcze.
 • Motywy zainteresowania językoznawstwem i podjęciem studiów III stopnia w tej dyscyplinie naukowej.
 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):
  • motywacja wyboru danej problematyki,
  • stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań,
  • znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju,
  • określenie preferowanej metodologii.
 • Ogólna orientacja w metodologii badań językoznawczych.
 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań językoznawczych.
 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową), w tym:
  • Teorie i paradygmaty językoznawcze.
  • Główne założenia funkcjonujących współcześnie subdyscyplin językoznawczych.
  • Działy językoznawstwa.
  • Obszary badań językoznawczych.
  • Językoznawstwo a inne dyscypliny naukowe (interdyscyplinarność badań naukowych).
  • Zróżnicowanie języka (odmiany, style, rejestry).
  • Pojęcie dyskursu.
  • Związki między językiem a kulturą.
  • Grzeczność językowa.
  • Teoria przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich.
  • Tematyka pracy dyplomowej (prezentacja):
   • motywacja wyboru tematu,
   • krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej,
   • zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych),
   • przedstawienie założeń i wyników pracy dyplomowej.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1519111396e.kju1519111396@muhw1519111396
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98