Wydział Humanistyczny

Językoznawstwo

W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje Uchwała nr 32/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich

 • Warunki dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Terminarz postępowania kwalifikacyjnego – pobierz
 • Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego – pobierz

 

Dane kontaktowe:

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
pokój B208
25-406 Kielce
telefon: 41 349 71 20
mail: lp.ud1527252402e.kju1527252402@pfi1527252402

Kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie językoznawstwo

dr hab. Joanna Senderska

mail: lp.ud1527252402e.kju1527252402@aksr1527252402ednes1527252402j1527252402
telefon: 41 349 71 18

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój C118
telefon: 41 349 71 18

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Agnieszka Rosińska-Mamej

mail: lp.ud1527252402e.kju1527252402@jema1527252402m-aks1527252402nisor1527252402.akzs1527252402einga1527252402
telefon: 41 349 71 16

Instytut Filologii Polskiej
ul. Świętokrzyska 15 G
25-406 Kielce
pokój B202

Opiekunowie naukowi oraz tematyka badawcza dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie językoznawstwo w roku akademickim 2018/2019

dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK

lp.ud1527252402e.kju1527252402@nagy1527252402c.wal1527252402sinat1527252402s1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

dialektologia, język osobniczy, język polski jako obcy (w aspekcie pragmatycznym), odmiany socjolektalne współczesnej polszczyzny

dr hab. Alicja Gałczyńska prof. UJK

lp.te1527252402no.at1527252402zcop@1527252402gja1527252402
idi.ujk.edu.pl

grzeczność językowa, język mediów, zjawiska współczesnego języka polskiego

dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK

lp.te1527252402no.at1527252402zcop@1527252402moksu1527252402rdej1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo kognitywne, metafora i metonimia, język wartości, język religijny, psycho- i neurolingwistyka, język osób z autyzmem

dr hab. Martyna Król-Kumor

ue.te1527252402no@121527252402_akme1527252402
www.ujk.edu.pl/ifo

homonimia i polisemia, analiza dyskursu publicznego

dr hab. Oleg Leszczak prof. UJK

lp.2o1527252402@kazc1527252402zselg1527252402elo1527252402
www.ujk.edu.pl/ifo

analiza dyskursu, lingwistyka tekstu, onomazjologia, semantyka leksykalna, słowotwórstwo, metodologia badań językoznawczych

dr hab. Marzena Marczewska prof. UJK

lp.ud1527252402e.kju1527252402@aksw1527252402ezcra1527252402m.ane1527252402zram1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka kulturowa, etnolingwistyka, językowy obraz świata, stereotypy językowe, historia mówiona

dr hab. Elżbieta Michow prof. UJK

lp.2o1527252402@hcim1527252402ale1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

językoznawstwo historyczne (semantyka, zapożyczenia), onomastyka, toponimia świętokrzyska, wybrane zagadnienia slawistyczne (wzajemne wpływy języków słowiańskich, frazeologia

prof. dr hab. Irina Oukhvanova

moc.l1527252402iamg@1527252402avona1527252402vhkuo1527252402i1527252402
www.ujk.edu.pl/ifo

textual studies: textual content structure; key methods of textual analysis; types of discourses (political, academic, professional at large); methodology of discourse studies: critical, narrative, causal genetic discourse analyses: cognitive, pragmatic, functional approaches); cognitive studies: structure and concept analysis; content studies in theory and applied research: meaning / knowledge and its representation in different types of discourse

dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek

lp.ud1527252402e.kju1527252402@keno1527252402zrwaw1527252402-kain1527252402wolop1527252402.ator1527252402od1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

stałe związki frazeologiczne współczesnej polszczyzny; wpływ mediów na frazeologię polską; metafora; język w mediach (głównie język polityki i reklamy); frazeologia w socjolektach

dr hab. Irina Rolak

lp.po1527252402@4ene1527252402ri1527252402
www.ujk.edu.pl/ifo

komunikacja biznesowa: aspekty językowe, kulturowe, pragmatyczne; dyskurs ekonomiczny; teoria i praktyka przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich (języki polski – rosyjski)

prof. dr hab. Marek Ruszkowski

lp.po1527252402@06911527252402watsu1527252402g1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

stylistyka, lingwistyka tekstu, językoznawstwo stylistyczne, wariantywność współczesnej polszczyzny

dr hab. Joanna Senderska prof. UJK

lp.ud1527252402e.kju1527252402@aksr1527252402ednes1527252402j1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

socjolingwistyka, zróżnicowanie środowiskowe współczesnej polszczyzny (socjolekty), kategorie składniowe polszczyzny współczesnej a/i minionych epok

dr hab. Roman Starz

moc.l1527252402iamg@1527252402zrats1527252402namor1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

lingwistyka edukacyjna, słownictwo uczniów (ale nie tylko), słowniki frekwencyjne, ortografia, interpunkcja

dr hab. Piotr Zbróg prof. UJK

lp.ai1527252402retni1527252402@gorb1527252402z1527252402
www.ujk.edu.pl/ifp

składnia współczesna i historyczna, aspekty kultury języka i językoznawstwa normatywnego, komunikacja językowa w różnych aspektach (zakłócenia, manipulacja w procesie porozumiewania się)

Zakres materiału z językoznawstwa na rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami na studia doktoranckie 2018/2019

 • Aktualne zainteresowania badawcze.
 • Motywy zainteresowania językoznawstwem i podjęciem studiów III stopnia w tej dyscyplinie naukowej.
 • Rozumienie istoty pracy naukowej, jej prowadzenia i spodziewanych efektów.
 • Ogólna idea lub wstępna koncepcja pracy doktorskiej (projektu badawczego, który kandydat zamierza zrealizować w trakcie studiów):
  • motywacja wyboru danej problematyki,
  • stopień nowatorstwa i oryginalności proponowanego tematu badań,
  • znajomość literatury naukowej związanej z tematem rozprawy oraz planami naukowego rozwoju,
  • określenie preferowanej metodologii.
 • Ogólna orientacja w metodologii badań językoznawczych.
 • Znajomość ogólnych zagadnień dotyczących wybranej przez kandydata dziedziny badań językoznawczych.
 • Podstawowa wiedza merytoryczna związana z problematyką przyszłej pracy doktorskiej (z wybraną dyscypliną naukową), w tym:
  • Teorie i paradygmaty językoznawcze.
  • Główne założenia funkcjonujących współcześnie subdyscyplin językoznawczych.
  • Działy językoznawstwa.
  • Obszary badań językoznawczych.
  • Językoznawstwo a inne dyscypliny naukowe (interdyscyplinarność badań naukowych).
  • Zróżnicowanie języka (odmiany, style, rejestry).
  • Pojęcie dyskursu.
  • Związki między językiem a kulturą.
  • Grzeczność językowa.
  • Teoria przekładu tekstów specjalistycznych oraz literackich.
 • Tematyka pracy dyplomowej (prezentacja):
  • motywacja wyboru tematu,
  • krótka relacja z badań prowadzonych w ramach pracy dyplomowej,
  • zastosowana metodologia (ocena dotyczyć będzie umiejętności zaprezentowania metod badawczych),
  • przedstawienie założeń i wyników pracy dyplomowej.
Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1527252402e.kju1527252402@muhw1527252402
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98