slajdslajdslajdslajd

09

Lis

2017

500-lecie Reformacji

Od dzisiaj (do 10 grudnia) w Bibliotece Uniwersyteckiej można zobaczyć wystawę z okazji 500-lecia Reformacji. Organizatorami są: Ursula Maier (Konsul Generalny Niemiec w Krakowie), dr hab. prof. UJK Janusz Detka (Dziekan Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach), dr Henryk Suchojad (Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach).
Otwarciu wystawy towarzyszył fascynujący wykład dra Jerzego Sojki (CHAT, Warszawa).

05

Lis

2017

Zmarł Profesor Walery Pisarek

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci Pana Profesora Walerego Pisarka, wybitnego językoznawcy i prasoznawcy, specjalisty z zakresu teorii informacji i komunikowania masowego, niestrudzonego popularyzatora wiedzy, człowieka niezwykle zasłużonego dla nauki i kultury polskiej, doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

25

Paź

2017

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 21 października zmarł dr Jakub Krzysztof Wiatr-Siedlecki, były Wicedyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej UJK, językoznawca, specjalista w zakresie metodyki nauczania języka rosyjskiego, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

16

Paź

2017

Wyniki parametryzacji

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych.

W parametryzacji brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

W ocenie wzięło udział ok. 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w 20 zespołach ewaluacji oraz jednym zespole do spraw oceny jednostek prowadzących działalność naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (członkowie posiadali uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych). Ponadto została przeprowadzona dodatkowa ocena ekspercka (6 kryteriów) w celu wyłonienia spośród jednostek z kategorią A, jednostek szczególnie wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, które zaliczone zostały do kategorii A+.

Z radością informujemy, że Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego uzyskał kategorię A.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/znamy-wyniki-parametryzacji-coraz-wiecej-uczelni-z-ocena-a-i-a.html
http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/ca19d390d520ad9a37d6f2ba7c8499e4.pdf

12

Paź

2017

Świętokrzyska Nagroda Kultury 2017

Interdyscyplinarny Zespół do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża (prof. dr hab. Krzysztof Bracha, dr hab. prof. UJK Marzena Marczewska, dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan) został nagrodzony Honorową Świętokrzyską Nagrodą Kultury 2017.

„Zespół zawiązany na Wydziale Humanistycznym UJK od 2012 roku systematyzuje i popularyzuje wiedzę dotyczącą Świętego Krzyża, postrzeganego jako szeroka płaszczyzna badawcza, która obejmuje całą przestrzeń kulturową Świętokrzyżczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów dawnego klasztoru benedyktynów świętokrzyskich i jego wpływu na okolice, region i kraj. Organizuje cykliczne ogólnopolskie konferencje naukowe („Debaty Świętokrzyskie”) oraz wykłady i odczyty skierowane do szerokiego grona odbiorców. Zespół wydał dwie poświęcone regionowi monografie („Debaty Świętokrzyskie” I: Kielce 2014, II: Kielce 2016), będące efektem spotkań polskich naukowców reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne: historię, historię sztuki, literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz etnologię i archeologię.”

Gratulujemy!

Zdjęcia: Marzena Mąkosa (Radio Kielce), Aleksander Piekarski (Echo Dnia)
 

02

Paź

2017

Projekt „Nowa Era Kształcenia”

Projekt „Nowa Era Kształcenia” nr POWR.03.04.00-00-D078/16 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
[Informacje]    [Regulamin]    [Zgłoszenie .DOCX]    [Zgłoszenie .PDF]   [Opis szkoleń]

Zapraszamy pracowników z Wydziału Humanistycznego do osobistego składania zgłoszeń do projektu w terminie do 27 października 2017 r. w pok. 22 na formularzu zgłoszeniowym.

W związku z niewystarczającą liczbą zgłoszeń rekrutacja od 27.10.2017 r. będzie prowadzona do momentu wyłonienia wszystkich uczestników projektu.

29

Wrz

2017

Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi

Informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację do projektu Erasmus+ KA107 Współpraca z Krajami Partnerskimi. Projekt dotyczy uczelni partnerskich w Chinach, Gruzji, Japonii, Rosji oraz na Ukrainie i obejmuje:

  • krótkoterminowe wyjazdy pracowników o charakterze dydaktycznym i szkoleniowym (7 dni pobytu w uczelni + 2 dni podróży)
  • wyjazdy studentów w celu zrealizowania jednego semestru studiów w zagranicznej uczelni.
Wyjazdy studentów objęte akcją KA107 będą realizowane w semestrze letnim, natomiast wyjazdy pracowników w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2017/2018. Szczegółowe informacje, w tym zasady kwalifikacji do wyjazdów, znajdują się na stronie Erasmus+ naszego Uniwersytetu w zakładce Erasmus+ KA107.
Rekrutacja potrwa do 20 października 2017 roku. Zapraszamy do składania aplikacji.

28

Lip

2017

Uwaga!

– dotyczy studentów ubiegających się o pomoc materialną w roku ak. 2017/2018

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na  rok ak. 2017/2018 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych , pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przyjmowane będą od 11.09.2017 roku do 16.10.2017 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego pok. 42.

Student, który złoży wniosek po upływie w/w terminu może otrzymać świadczenie (bez wyrównania) od miesiąca, w którym wniosek wraz z kompletem dokumentów zostanie dostarczony do Dziekanatu Wydziału Humanistycznego.

Wnioski można składać od dnia 5 do 15 każdego miesiąca począwszy od listopada 2017 roku.