Wydział Humanistyczny

Stypendia

Ustalenia szczegółowe dotyczące pomocy materialnej dla studentów (wrzesień 2017 r.)

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2017 roku do czerwca 2018 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2017 r.)

Terminarz wypłat świadczeń pomocy materialnej
za miesiąc kwiecień 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 5 6
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 10 12
Pedagogiczny i Artystyczny 13 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 18 20
Matematyczno-Przyrodniczy 20 24
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 27

za miesiąc maj 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 7 8
Piotrków Trybunalski 9 10
Humanistyczny 11 15
Pedagogiczny i Artystyczny 15 17
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 17 21
Matematyczno-Przyrodniczy 21 23
Prawa, Administracji i Zarządzania 24 28

za miesiąc czerwiec 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 6 7
Humanistyczny 8 12
Pedagogiczny i Artystyczny 12 14
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 14 18
Matematyczno-Przyrodniczy 18 20
Prawa, Administracji i Zarządzania 21 25

za miesiąc lipiec 2018 r.

Wydział Ostateczny termin złożenia list stypendialnych w Dziale Finansowym Przelew stypendiów w dniu
Sandomierz 4 5
Piotrków Trybunalski 5 6
Humanistyczny 9 10
Pedagogiczny i Artystyczny 11 13
Lekarski i Nauk o Zdrowiu 16 18
Matematyczno-Przyrodniczy 19 23
Prawa, Administracji i Zarządzania 23 25

Stypendium socjalne

Wysokości stypendium socjalnego:

Dochód (netto) Wysokość stypendium socjalnego Wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
0 – 340.99 zł 500 zł 650 zł
341.00 – 668.20 zł 350 zł 500 zł

Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny przyjmując, że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2016 r.  2577 zł.

Stypendium specjalne

W związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu przyznawane jest świadczenie w wysokości:

za znaczny stopień niepełnosprawności 300 zł
za umiarkowany stopień niepełnosprawności 250 zł
za lekki stopień niepełnosprawności 200 zł

Zapomoga

Ustala się wysokość zapomóg z tytułu:

 1. chwilowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny spowodowanego śmiercią rodzica, małżonka opiekuna prawnego – 550 zł
 2. nagłej i ciężkiej choroby studenta, jego małżonka, dziecka lub rodzeństwa uczącego się do 26 roku życia, zamieszkującego we wspólnym gospodarstwie domowym, będącego na utrzymaniu rodziców lub opiekunów prawnych, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków   – 400 zł
 3. nagłej choroby rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym ze studentem, udokumentowanej zaświadczeniem wydanym przez lekarza specjalizującego się w danej jednostce chorobowej, powodującą konieczność ponoszenia nadmiernie zwiększonych wydatków   – 400zł
 4. nagłego pogorszenia sytuacji materialnej studenta spowodowanej przez: klęskę żywiołową, a w szczególności pożarem, powodzią lub suszą  – 400 zł
 5. innych szczególnie uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach – 400 zł.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

 • Kwota minimalnego stypendium rektora wynosi 500 zł
 • Kwota maksymalnego stypendium rektora wynosi 1 350 zł
stypendium I-go stopnia 3 pkt.
stypendium II-go stopnia 2 pkt.
stypendium III-go stopnia 1 pkt.


Za sumę punktów z poszczególnych stopni przyznaje się następujące kwoty stypendium:

Liczba punktów Kwota stypendium
1 pkt. 500 zł
2 pkt. 650 zł
3 pkt. 800 zł
4 pkt. 900 zł
5 pkt. 1 000 zł
6 pkt. 1 050 zł
7 pkt. 1 100 zł
8 pkt. 1 150 zł
9 pkt. 1 200 zł
10 pkt. 1 250 zł
11 pkt. 1 300 zł
12 pkt. 1 350 zł

 

Zasady składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/2019

 • student/doktorant przedstawia swoja kandydaturę (wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć oraz oświadczeniem o zamieszczeniu jego nazwiska i imienia –
  w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium) do przyznania stypendium Rektorowi UJK za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekana właściwego Wydziału,
 • wniosek przygotowuje uczelnia na podstawie kandydatury przedstawionej przez studenta,
 • wniosek składa się z części formalnej (A) oraz części zawierającej wykaz osiągnięć wybitnych osiągnięć (B),
 • osiągnięcia w części B wniosku – w ramach danej kategorii – powinny być oznaczone literami alfabetu,
 • przez datę uzyskania osiągnięcia rozumie się dzień, miesiąc i rok,
 • do wniosku przekazywanego właściwemu ministrowi NIE DOŁĄCZA SIĘ dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć.

Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 03 września 2018 r.

 1. Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy przekazać z Dziekanatów Wydziałów do Działu Spraw Studenckich w terminie do dnia 05 września 2018 r.
 2. Zweryfikowane wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć Rektor przekażą do zaopiniowania przez Rady Wydziałów do dnia 17 września 2018 r.
 3. Zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski (bez dokumentów potwierdzających uzyskanie wybitnych osiągnięć) należy przekazać do Działu Spraw Studenckich do dnia 27 września 2018 r.

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków studentów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/19b801725af6fed4351b46f4c325021b.pdf

Informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019
https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2018-2019.html

wskazówki dotyczące wypełniania wniosków doktorantów
https://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_06/30aaaea978bdf26673f2e6bd8c3dbf0f.pdf

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne winni złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 2. Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku (załącznik nr 5);
 3. Oświadczenie studenta potwierdzające prawdziwość danych zawartych we wniosku i wyborze kierunku (załącznik nr 6);
 4. Zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta oraz studenta, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e, 30f ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), zawierające informacje o:
  1. wysokości dochodu,
  2. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu;
  3. wysokości należnego podatku.Osoby rozliczające się razem powinny wykazać dochody osobno, (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji); Zaświadczenie z urzędu skarbowego (oświadczenie – załącznik nr 10) dla członka rodziny, który nie osiągał dochodów w roku bazowym, musi zawierać informację że dochód wyniósł (0) zero złotych. W przypadku uzyskiwania dochodów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy przedłożyć zaświadczenie o ich wysokości i uwzględnić je w oświadczeniu (załącznik nr 10 lub 12);
 5. Rodziny korzystające z ulgi podatkowej na dzieci mają obowiązek złożyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o uzyskanym dochodzie z tego tytułu. Jest to dochód nieopodatkowany, który należy wykazać również w załączniku nr 12. Dochód ten dzielimy przez 12 miesięcy.
 6. Zaświadczenie z ZUS (z KRUS w przypadku pobierania renty rolniczej, rolniczej renty rodzinnej, lub emerytury rolniczej) lub oświadczenie (załącznik nr 9) o wysokości składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne 9% w roku bazowym, stanowiącym podstawę przy naliczaniu dochodu rodziny studenta, w przypadku dochodu większego niż 0, trwającego do dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej;
 7. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub oświadczenie (załącznik nr 17) – potwierdzające status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, z prawem lub bez prawa do zasiłku lub stypendium – stażu (od – do kiedy) wraz z kwotami świadczeń pobranych za miesiąc następujący po miesiącu uzyskania świadczenia. Zaświadczenie (oświadczenie) takie jest bezwzględnie wymagane również, gdy mamy do czynienia z utratą dochodu;
 8. Dokument określający datę oraz wysokość utraconego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym lub w bieżącym roku (netto) w szczególności PIT-11 oraz świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający – zakończenie umowy o pracę, utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, wyrejestrowanie/ zawieszenie (w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zm.)* działalności gospodarczej, zakończenie umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do płacenia tych świadczeń, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 9. Dokument określający wysokość dochodu osiągniętego oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, w szczególności: umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego, zarejestrowanie/ wznowienie* działalności gospodarczej, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 10. Dokument określający datę oraz wysokość dochodu (netto) osiągniętego w bieżącym roku, z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany – potwierdzający rozpoczęcie: pracy, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium stażowego, umowy zlecenie, umowy o dzieło, urlopu wychowawczego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rodzicielskiego, stypendium doktoranckiego;
 11. W przypadku zarejestrowania/ wznowienia wykonywania działalności gospodarczej w roku bieżącym, dochodem uzyskanym jest dochód osiągnięty z pierwszego miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany.
 12. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego;
 13. Oświadczenia (załącznik nr 12) członków rodziny studenta i studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego, innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
 14. Zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 12) o stypendiach doktorskich, doktoranckich i sportowych pobieranych przez członków rodziny studenta, za rok bazowy, poprzedzający rok akademicki na który ustalane jest prawo do stypendium socjalnego;
 15. Zaświadczenia właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy mówiące o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wg stanu posiadania w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego lub oświadczenie (załącznik nr 15 – obowiązuje wszystkich studentów oraz pełnoletnich członków ich rodzin, niezależnie od sytuacji);
 16. W przypadku oddania gruntów w dzierżawę całości lub części gospodarstwa rolnego, kopia umowy dzierżawy spełniająca wymagania określone w art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 277 ze zm.);
 17. Kopię decyzji o przyznaniu renty strukturalnej określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 18. W przypadku rodzin rolniczych zaświadczenie z KRUS o odprowadzaniu należnych składek za pracujące w gospodarstwie rolnym osoby, będące (rolnik) oraz nie będące właścicielami (rolnik – małżonek) gospodarstwa, a także zaświadczenie o pobieranych lub niepobieranych zasiłkach chorobowych za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego lub oświadczenie (załącznik nr 16);
 19. Kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub spoza rodziny lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub kopię notarialnego poświadczenia oświadczenia woli o płaceniu alimentów lub kopię postanowienia o zabezpieczeniu powództwa, a także:
  1. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia;
  2. zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
  3. oświadczenie o wysokości otrzymanych/ świadczonych alimentów (załącznik nr 13) oraz zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem;
 20. Decyzję właściwego organu przyznającą świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z określeniem jego wysokości oraz terminem na jaki zostało przyznane lub zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia za rok bazowy. Jeśli nie pobierano świadczeń z funduszu alimentacyjnego, należy przedstawić stosowne zaświadczenie;
 21. Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od jednego z rodziców;
 22. Kopię prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka – studenta;
 23. Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka lub prawomocny wyrok sądu rodzinnego, stwierdzający przysposobienie dziecka w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem lub takiej, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (dziecko to wlicza się wówczas do rodziny studenta);
 24. Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację lub zaświadczenie o sprawie w toku;
 25. Kopię aktu zgonu rodzica (- ów) w przypadku śmierci rodzica (- ów);
 26. Kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica studenta, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 27. Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty;
 28. Kopię aktu małżeństwa studenta;
 29. Kopię odpisu wyroku sądu orzekającego ubezwłasnowolnienie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego z małżonków, kopię odpisu wyroku sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej;
 30. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 31. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta: kopię decyzji o pobieraniu renty lub odmowie jej przyznania lub oświadczenie (załącznik nr 22);
 32. Zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego lub oświadczenie (załącznik nr 18) członka rodziny studenta i okresie na jaki został on udzielony oraz o okresach zatrudnienia;
 33. Zaświadczenie o przebywaniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym ustalane jest prawo do stypendium socjalnego lub oświadczenie (załącznik nr 21);
 34. Zaświadczenia ze szkół lub odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci i rodzeństwa (do 18 roku życia) lub oświadczenie (załącznik nr 19) oraz zaświadczenia ze szkół rodzeństwa (od 18 do 26 roku życia) lub oświadczenie (załącznik nr 20), będącego na utrzymaniu rodziców, jeśli studiują niestacjonarnie, dodatkowo z Urzędu Pracy o przebywaniu na bezrobociu lub oświadczenie (załącznik nr 17), ewentualnie zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 22) z zakładu pracy o dochodach (netto);
 35. Oświadczenie (załącznik 22a) niezbędne do ustalenia samodzielności finansowej studenta;
 36. Pozostałe dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną np. zaświadczenie lub oświadczenie (załącznik nr 22) o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej za poprzedni rok, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie, zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny studenta w miejscach odosobnienia, decyzje o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej lub decyzję o nieprzyznaniu ww. renty, itp.;
 37. W sytuacji określonej w art; 179 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 1842 ze zm.) zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta;
 38. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości należy złożyć oświadczenie do wniosku o przyznanie ww. stypendium (załącznik nr 4) a w razie zamieszkania w innym obiekcie niż dom studencki także dokumenty potwierdzające powyższy fakt: umowę najmu, oświadczenie właściciela mieszkania lub inny dokument;
 39. Dokumenty dotyczące studentów cudzoziemców, o ile przysługuje im prawo do świadczeń pomocy materialnej tzn.:
  1. kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
  2. zezwoleń koniecznych zgodnie z ustawą o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013r. poz. 1650 ze zm.).;
  3. zgodę na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;
  4. Kartę Polaka;
 40. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 23)

Dokumenty wymienione w powyższym wykazie, należy dopasować do sytuacji rodziny.

Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale, oprócz tych, które stanowią własność rodziny (min. wyroki sądowe; decyzje rentowe, emerytalne, decyzje o przyznanych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i inne)

WSZYSTKIE KOPIE NALEŻY PRZEDSTAWIAĆ Z ORYGINAŁEM DO POTWIERDZENIA ZA ZGODNOŚĆ PRZEZ PRACOWNIKA DZIEKANATU.

Na studencie spoczywa obowiązek udokumentowania sytuacji rodziny.

Definicje:

 • Rodzina:
  • Student
  • Student + małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia, dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.
  • Student + rodzice studenta lub opiekunowie prawni/ faktyczni (oznacza osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) oraz będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok przypada w ostatnim roku studiów – do ich ukończenia, dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.
  • Do rodziny nie wlicza się ani nie wykazuje dochodów konkubenta studenta lub konkubenta członka rodziny.
  • Osoba samotnie wychowująca dziecko – oznacza pannę lub kawalera, wdowę lub wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
  • Dziecko – oznacza dziecko własne, małżonka, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
  • Do składu rodziny we wniosku wpisujemy osobę, która zaginęła. W takim przypadku jedynym dokumentem jaki dostarczamy dla tej osoby jest zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta. Osoba ta nie jest liczona do dochodu.
 • szkoła – oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową oraz szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy
 • szkoła wyższa – oznacza uczelnię, w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych.

* art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej brzmi: Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

 

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1531800598e.kju1531800598@muhw1531800598
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98