Wydział Humanistyczny

Co to jest ECTS?

Europejski System Transferu Punktów (ECTS od angielskiej nazwy European Credit Transfer System) to program, który od 1989 roku funkcjonuje w szkołach wyższych krajów Europy Zachodniej. Został opracowany w celu udostępnienia informacji o programach studiów w uczelniach zagranicznych oraz usprawnieniu wymiany studentów między uczelniami. Każda uczelnia biorąca udział w wymianie studentów przygotowuje informator o studiach, zawierający m.in. plan studiów oraz opisy poszczególnych przedmiotów wraz z przypisanymi im punktami.

Punkty ECTS są względnym miernikiem nakładu pracy studenta potrzebnej do zaliczenia danego przedmiotu. Ustalane są na podstawie całkowitego obciążenia studenta, a nie tylko na podstawie liczby godzin zajęć. Ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom ECTS; na semestr przypada średnio 30 punktów. Studentowi, który chce odbyć część swoich studiów w innej uczelni, system punktowy umożliwia odpowiedni wybór zajęć. Student powinien wybrać program zbliżony do programu studiów w uczelni macierzystej, kierując się opisem poszczególnych przedmiotów przedstawionych w informatorze o studiach na danej uczelni. W przypadku wyjazdu studenta na inną uczelnię przygotowuje się dla niego wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem i po powrocie. Punkty przyznawane są po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, ale na uczelni macierzystej nie wpisuje się ich do indeksu. W indeksie powinny znaleźć się punkty za przedmioty zaliczone za granicą.

Podstawowe zasady ECTS:

Zasady systemu są wspólne dla wszystkich rodzajów i form prowadzenia studiów. Przydziałem punktów są objęte wszystkie przewidziane programem przedmioty oraz elementy programu studiów, które podlegają ocenie. Punkty przypisywane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu w określonym semestrze (roku) jest równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta liczby wszystkich punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi. Rok zajęć przewidzianych danym programem jest równoważny 60 punktom. Uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów proporcjonalnej do nominalnego czasu trwania studiów, np. trzyletnich studiów licencjackich jest to 3 x 60, czyli 180 punktów, a dla pięcioletnich studiów magisterskich 5 x 60 czyli 300 punktów.

Dokumenty, z którymi student powinien się zapoznać:

  1. Pakiet informacyjny (Information Package), czyli ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej, kalendarza akademickiego, procedur administracyjnych oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć na jednym lub kilku (zwykle pokrewnych) kierunkach studiów. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, okresu trwania, sposobu oceny, wartości punktowej.
    Pakiet jest formą przewodnika dla studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich (tzn. takich, z którymi uczelnia macierzysta ma podpisaną umowę dwustronną). Winien być aktualizowany co rok i dostępny w formie elektronicznej oraz w wersji obcojęzycznej.
  2. Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) jest to rodzaj kontraktu pomiędzy studentem a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć na uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie, uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych tamże zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen zgodnej z systemem ECTS.
  3. Wykaz zaliczeń (Transcript of Records) opisuje osiągnięcia studenta w nauce przed i po okresie studiów za granicą. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, ilość zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali ocen danej uczelni, a także według skali ocen ECTS.

Formularze dostępne są tutaj: http://www.erasmus.ujk.edu.pl/index.php?id=25
Przeczytaj także: http://www.ujk.edu.pl/ECTS.html

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1524290874e.kju1524290874@muhw1524290874
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98