Wydział Humanistyczny

21-05-2018

DZIEKAN WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO

UNIWERSYTETU  JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza

K O N K U R S

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Zakładzie Językoznawstwa w Instytucie Filologii Obcych.

I. Warunki konkursu:

  • do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),

Kandydat winien posiadać:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie  językoznawstwa (językoznawstwo germańskie),
  • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
  • dorobek naukowy w dziedzinie językoznawstwa germańskiego.

II. Zgłoszenie na konkurs winno zawierać:

  • podanie,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • odpis dyplomu zaświadczającego uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • wykaz dorobku,
  • oświadczenie, iż z chwilą podjęcia pracy w Uniwersytecie, będzie on jego podstawowym miejscem zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Dziekana Wydziału  Humanistycznego UJK w Kielcach, ul. Świętokrzyska 21d, w terminie do 7.09.2018 r.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 13.09.2018 r.       

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem  Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału oraz Dziekana.

Kontakt

Wydział Humanistyczny
ul. Świętokrzyska 21d
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1532215180e.kju1532215180@muhw1532215180
tel: 41 349 71 06
tel: 41 349 69 98