Zarządzenie Nr 10/2007

Zarządzenie Nr 10/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23  kwietnia  2007 roku


w sprawie regulaminu podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, póz. 1365 ze zm.) i § 86 ust. 1 i 2   Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:


§ 1

Wprowadza się w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach regulamin podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 18/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  18 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie wraz z załącznikami  w formacie PDF

  10- zarz. podział środków na nauk 2007 roku.pdf

 

Załącznik  do zarządzenia nr 10 /2007
Rektora Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
       z dnia 23 kwietnia 2007 roku
            


Regulamin podziału i rozliczania środków finansowych przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki na badania własne Uczelni oraz środków na podstawową działalność statutową jednostek organizacyjnych  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dział I
Przepisy Ogólne

 

§ 1


Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Uczelni - należy przez to rozumieć:
Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
2. Jednostce organizacyjnej –  należy przez to rozumieć:
instytut, katedrę, samodzielny zakład,  jednostkę międzywydziałową lub jednostkę ogólnouczelnianą  działającą w Uczelni,
3. Podstawowej  jednostce organizacyjnej –  należy przez to rozumieć:
wydział Uczelni 
4. Kierowniku jednostki organizacyjnej - należy przez to rozumieć:
dyrektora instytutu, kierownika katedry, kierownika samodzielnego zakładu, kierownika jednostki międzywydziałowej lub  kierownika jednostki ogólnouczelnianej ,
5.  Badaniach własnych - należy przez to rozumieć:
badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, realizowane przez pracowników Uczelni.
6.  Projekcie badawczym - określone zadanie badawcze przewidziane do rozwiązania w ustalonym okresie, na określonych warunkach;
7. Wykonawcy projektu badawczego - należy przez to rozumieć:
pracownika Uczelni, którego wniosek o finansowanie  badań własnych został zaakceptowany przez Senacką Komisję ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą.
8.  Dotacji – należy przez to rozumieć:
środki finansowe przyznane Uczelni na podstawie decyzji  ministra właściwego ds. nauki na finansowanie badań własnych pracowników Uczelni lub podstawowej działalności  statutowej  jednostek organizacyjnych Uczelni.
9. Senackiej Komisji- należy przez to rozumieć:
Senacką Komisję ds. Badań Naukowych Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą.


Dział II
Dotacja  na finansowanie badań własnych Uczelni

§ 2

Dotacja na badania własne dla Uczelni jest przyznawana na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi:
1) kadry naukowej Uczelni, a w szczególności pracowników naukowo –dydaktycznych lub naukowych, zatrudnionych na stanowiskach asystenta  i adiunkta.
2) specjalności naukowych w szkole wyższej.

 

 

§ 3

1. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  przygotowuje do dnia 15 października każdego roku wniosek do ministerstwa właściwego ds. nauki o przyznanie na rok następny dotacji na finansowanie badań własnych Uczelni. Wzór wniosku o przyznanie dotacji na finansowanie badań własnych stanowi załącznik nr 1  do regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  przygotowuje w oparciu o wnioski złożone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni. Materiały, o których mowa w zdaniu poprzednim jednostki organizacyjne przygotowują (punkt A-D załącznika nr 1)  uwzględniając kryteria wymienione w § 2.
3. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej  Uczelni  składa materiały w formie elektronicznej w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą  w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.


§ 4

1. Projekt podziału dotacji przyznanej Uczelni na badania własne pracowników  przygotowuje prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  po zaczerpnięciu opinii Senackiej Komisji.
2. Projekt podziału dotacji, o której mowa w ust. 1 dokonywany jest dla jednostek organizacyjnych z zastosowaniem algorytmu stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Projekt podziału dotacji Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  przesyła do analizy kierownikom jednostek w terminie 7 dni od dnia dokonania podziału.
4. Jeżeli przy zastosowaniu algorytmu, o którym mowa w ust. 2 projekt dokonanego podziału dotacji mógłby wstrzymać możliwość rozwoju naukowego pracowników danej jednostki, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą  przed  zatwierdzeniem  podziału przez Senacką Komisję,  na  wniosek  kierownika  jednostki  organizacyjnej,   może  wydzielić  środki  z  dotacji i dofinansować ważne dla rozwoju naukowego  projekty badawcze.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4  winny być  skierowane do prorektora  ds. nauki i współpracy z zagranicą  w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia  projektu podziału dotacji i wysokości środków wynikających z projektu. Kwota dotacji   pomniejszona o środki   wydzielone  przez   prorektora   ds. nauki  i  współpracy z zagranicą  zgodnie z postanowieniami zdania  poprzedniego  podlega podziałowi     zgodnie z algorytmem.

§ 5

Podział dotacji na finansowanie badań własnych w ramach poszczególnych jednostek organizacyjnych następuje na zasadach konkursu przeprowadzonego przez rady tych jednostek  z uwzględnieniem przepisów § 8-10.

 

Dział III

Tryb składania wniosków  o finansowanie badań własnych pracowników Uczelni  i zasady przydzielania środków na ten cel.

§ 6

1. Pracownik naukowo-dydaktyczny lub pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy,  składa wniosek o finansowanie badań własnych, którego wzór stanowi załącznik  nr 3 do regulaminu,  dyrektorowi lub kierownikowi  jednostki,  organizacyjnej w terminie do dnia 30 kwietnia   roku poprzedzającego rok  finansowania projektu.
2. Wniosek o finansowanie badań własnych może być przyjęty po dniu 30 kwietnia   w przypadku  nawiązania przez pracownika stosunku pracy z Uczelnią po tym terminie, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku.

 

§ 7

1. Wniosek o finansowanie badań własnych powinien obejmować cały okres realizacji projektu.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) czas realizacji projektu,
2) nakłady finansowe na jego realizację,
3) opis projektu,
4) kosztorys i harmonogram jego realizacji,
5) spodziewany efekt końcowy,
6) opinię kierownika jednostki organizacyjnej.
3. Brak we wniosku któregokolwiek elementu, o którym mowa ust. 2 pkt. 1-6 skutkuje jego odrzuceniem.

§ 8

1. Przydzielenie środków finansowych na badania własne w ramach jednostki organizacyjnej następuje  na zasadach konkursu przeprowadzonego przez właściwą radę jednostki. 
2. Przeprowadzając konkurs rada jednostki organizacyjnej dokonuje oceny merytorycznej wniosku  oceniając:
1) wartość naukową projektu,
2) znaczenie podjętej problematyki badawczej dla rozwoju naukowego wykonawców, kształtowania warsztatu badawczego i specjalności naukowej w Uczelni,
3) prawidłowość przyjętych założeń badawczych,
4) zasadność  planowanych kosztów.
2. Po dokonaniu  oceny merytorycznej wniosku rada jednostki organizacyjnej wystawia ocenę końcową, która stanowi podstawę rozstrzygnięcia  konkursu.
3. Z prac rady jednostki organizacyjnej i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie rady jednostki  obecni na posiedzeniu.

       
§ 9

1. Pozytywnie ocenione wnioski na finansowanie badań własnych w trybie przewidzianym w § 8  wraz z protokołem przekazywane są za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do akceptacji Senackiej Komisji .
2. Zaakceptowane przez Komisję Senacką wnioski zatwierdza prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.

 § 10

1. W przypadku niezaakceptowania przez Senacką Komisję wniosku o finansowanie badań własnych, pracownik może  w  terminie 7 dni od chwili doręczenia negatywnej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek o ponowne rozparzenie sprawy winien być pisemnie uzasadniony z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1-4.
3. Decyzja Senackiej Komisji w przedmiocie ponownego rozpatrzenia wniosku jest ostateczna.


§ 11


1. Wykonawca projektu badawczego otrzymuje od  Uczelni   zlecenie  pracy badawczej.  Po podpisaniu  dokumentu zlecenia pracy badawczej  wykonawca  przesyła jego kopię do  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.
2. Nie podpisanie  przez wykonawcę  dokumentu zlecenia pracy badawczej uważa się za odstąpienie od realizacji projektu.
3. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego w tym jego finansowania  winny być  uwzględnione nowym zleceniu pracy badawczej, o której mowa w ust 1.  Projekt zmian zlecenia pracy badawczej  wykonawca przedkłada  właściwej radzie jednostki, która rozpatruje  jego zasadność.
4. Zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego mogą być zgłoszone do 31 grudnia roku poprzedzającego rok finansowania projektu.
5. W przypadku uwzględnienia propozycji zmian w realizacji projektu  badawczego wykonawca otrzymuje od Uczelni nowe zlecenie pracy badawczej. Nowe zlecenie pracy badawczej wykonawca otrzymuje   w terminie 7 dni od dnia  podjęcia pozytywnej decyzji przez radę jednostki w przedmiocie zmian projekcie oraz pisemnej akceptacji prorektora ds. nauki.

 

Dział IV
Dotacja na  podstawową działalność statutową Uczelni


§ 12

1. Dotacja na podstawową działalność statutową przeznaczona jest na  realizację przez jednostki organizacyjne zadań związanych z prowadzonymi przez nie w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.
2. Wnioski o przyznanie  dotacji na podstawową  działalność statutową  dla poszczególnych  jednostek organizacyjnych przedkładane są przez podstawowe jednostki organizacyjne reprezentowane przez właściwego dziekana.

 

§ 13

1. Podstawowe jednostki  organizacyjne Uczelni ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową składają stosowne   wnioski w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie do dnia 30 maja roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja. Wzór wniosku o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową określa  załącznik nr 5 do regulaminu
2. Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po dokonaniu kontroli rachunkowej i formalnej wniosków sporządza zbiorczą kalkulację planowanych kosztów w skali Uczelni  oraz  po akceptacji kwestora oraz prorektora   ds. nauki i współpracy z zagranicą   przesyła je do ministerstwa właściwego ds. nauki w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok, w którym ma być przyznana dotacja.

§ 14

1. Podziału kwoty dotacji przyznanej Uczelni na podstawową działalność statutową na poszczególne jednostki organizacyjne dokonują rady podstawowych jednostek organizacyjnych na podstawie opracowanych przez nie kryteriów.
2. Protokoły  z podziału dotacji wraz z załączonymi do nich kryteriami przekazywane są do  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, następnie przedstawiane  do akceptacji przez Senacką Komisję.

Dział V

Tryb składania wniosków  o finansowanie podstawowej działalności statutowej  pracowników Uczelni  i zasady przydzielania środków na ten cel.


§ 15

Pracownik naukowo-dydaktyczny lub pracownik naukowy jednostki organizacyjnej, dla którego Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy,  składa wniosek o finansowanie projektu z podstawowej działalności  statutowej , którego wzór stanowi załącznik  nr 3 do regulaminu,  dyrektorowi lub kierownikowi  jednostki,  organizacyjnej w terminie do dnia 30 kwietnia   roku poprzedzającego rok  finansowania projektu.

§ 16

1. Wniosek o finansowanie projektu z podstawowej działalności statutowej powinien obejmować cały okres realizacji projektu.
2. Przepisy § 7 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 17

1. Przydzielenie środków na podstawową działalność  statutową w ramach  jednostki organizacyjnej następuje na zasadach  konkursu przeprowadzonego przez rady tych jednostek.
2. W konkursie biorą udział projekty badawcze wyszczególnione w planie rzeczowo-finansowym wniosku złożonego do ministerstwa właściwego ds. nauki.
3. Przeprowadzając konkurs rada jednostki organizacyjnej dokonuje oceny merytorycznej wniosku  oceniając:
1) wartość naukową projektu
2) znaczenie podjętej problematyki badawczej dla rozwoju naukowego wykonawców, kształtowania warsztatu badawczego i specjalności naukowej w Uczelni,
3) prawidłowość przyjętych założeń badawczych,
4) zasadność  planowanych kosztów.
4. Po dokonaniu  oceny merytorycznej wniosku rada jednostki organizacyjnej wystawia ocenę końcową, która stanowi podstawę rozstrzygnięcia  konkursu.
5. Z prac rady jednostki organizacyjnej i przebiegu głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie rady jednostki  obecni na posiedzeniu.

 

§ 18

1. Pozytywnie ocenione wnioski na finansowanie podstawowej działalności  statutowej w trybie przewidzianym w §17  wraz z odpowiednim protokołem przekazywane są za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do akceptacji Senackiej Komisji .
2. Zaakceptowane przez Senacką Komisję wnioski zatwierdza prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.


 § 19

1. W przypadku niezaakceptowania przez Senacką Komisję wniosku o finansowanie podstawowej działalności  statutowej  pracownik może  w  terminie 7 dni od dnia doręczenia negatywnej decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2. Wniosek o ponowne rozparzenie sprawy winien być pisemnie uzasadniony z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt. 1-4.
3. Decyzja Senackiej Komisji w przedmiocie  ponownego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 jest ostateczna.


§ 20


1. Wykonawca projektu badawczego otrzymuje od  Uczelni   zlecenie  pracy badawczej.  Po podpisaniu  dokumentu zlecenia pracy badawczej  wykonawca  przesyła jego kopię do  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.
2. Nie podpisanie  przez wykonawcę  dokumentu zlecenia pracy badawczej uważa się za odstąpienie od realizacji projektu.
3. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego w tym jego finansowania  winny być  uwzględnione nowym zleceniu pracy badawczej, o której mowa w ust 1.  Projekt zmian zlecenia pracy badawczej  wykonawca przedkłada  właściwej radzie jednostki, która rozpatruje  jego zasadność.
4. Zmiany dotyczące realizacji projektu  badawczego mogą być zgłoszone do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok finansowania projektu.
5. W przypadku uwzględnienia propozycji zmian w realizacji projektu  badawczego wykonawca otrzymuje od Uczelni nowe zlecenie pracy badawczej. Nowe zlecenie pracy badawczej wykonawca otrzymuje   w terminie 7 dni od dnia  podjęcia pozytywnej decyzji przez radę jednostki w przedmiocie zmian projekcie oraz pisemnej akceptacji prorektora ds. nauki.

Dział VI

Ocena roczna i końcowa projektu badawczego realizowanego z funduszu badań własnych i podstawowej działalności  statutowej

§ 21

Wykonawca  zobowiązany jest do  przedłożenia w  jednostce organizacyjnej sprawozdania rocznego bądź  końcowego z realizacji projektu badawczego  stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. Sprawozdanie niekompletne jest odrzucane.

 

§ 22

 Sprawozdanie roczne i końcowe z realizacji projektu badawczego winno zawierać:
1) opis merytoryczny z realizacji zadań wyszczególnionych w harmonogramie projektu,
2) syntetyczny opis osiągnięć opublikowanych bądź przyjętych do druku,
3) informację o udziale w konferencjach naukowych,
4) dane o uzyskanych stopniach doktora i doktora habilitowanego w wyniku wykonania projektu,
5) informacja o innych formach upowszechniania wyników lub wykorzystania prac,
6) zwięzłe omówienie kosztów.

§ 23

1. Oceny sprawozdania rocznego bądź końcowego z  realizacji projektu badawczego dokonuje rada jednostki organizacyjnej. Protokoły z posiedzenia rady jednostki organizacyjnej wraz ze sprawozdaniami przekazane są  za pośrednictwem  Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do akceptacji Senackiej Komisji  do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. Zaakceptowane przez Komisję Senacką wnioski zatwierdza prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą.


§ 24

Negatywna ocena sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego wstrzymuje dalsze finansowanie projektu.

§ 25

1. W przypadku negatywnej oceny sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego pracownikowi przysługuje prawo złożenia pisemnego zastrzeżenia do oceny.
2. Pisemne zastrzeżenie do oceny pracownik składa do  Senackiej Komisji w terminie 7 dni od chwili doręczenia oceny przez radę instytutu lub kierownika jednostki organizacyjnej .
3. Ocena sprawozdania rocznego bądź końcowego z realizacji projektu badawczego  dokonana  przez Senacką Komisję jest ostateczna.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka