Traci moc na podstawie zarządzenia nr 105/2016

Zarządzenie Nr  9/2007
 

Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 kwietnia  2007 roku

 

w sprawie zasad przyznawania pracownikom dodatków za prace wykonywane  w warunkach szkodliwych  lub uciążliwych  dla zdrowia oraz wykazu tych prac

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i § 22 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 25, poz. 1852) oraz § 86 ust. 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:
 

§1

Pracownikom Uczelni przysługuje dodatek specjalny za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla   zdrowia lub uciążliwych na czas wykonywania pracy  w takich warunkach.

§2

1. Do pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości  zalicza się prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie pyłów  niewywołujących zwłóknienia  tkanki płucnej,
2) w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organiźmie,
3) w pomieszczeniach zamkniętych , w których  ze względów technologicznych utrzymuje się  stała temperatura  efektywna powyżej 250C lub poniżej 100C,
4) w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu lub stosowaniu lamp w celach bakteriobójczych,
5) w mokrym środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w błocie lub bezpośrednim kontakcie z wodą.
2. Do drugiego stopnia szkodliwości lub uciążliwości  zalicza się  prace wykonywane w warunkach:
1) narażenia na działanie  pyłów wywołujących zwłóknienie tkanki płucnej,
2) narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organiźmie,
3) obniżonego lub podwyższonego ciśnienia wynikającego z procesu technologicznego, w tym w kesonach lub w komorach ciśnieniowych,
4) narażenia na szkodliwe działanie wibracji miejscowej, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,
5) natężenia hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.
3. Do trzeciego stopnia szkodliwości lub uciążliwości  zalicza się prace wykonywane:
1) w warunkach narażenia na działanie: benzenu, benzydyny, alfa- i beta-nafyloaminy, chlorku winilu, azbestu oraz innych  czynników o analogicznym jak te substancje działaniu, jeżeli zostanie to uznane przez instytut medycyny pracy,
2) w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
3) w kontakcie (styczności) z materiałami zakaźnymi lub chorymi zakaźnie ludźmi lub zwierzętami,
4) w kontakcie z ludźmi chorymi psychicznie lub znacznie upośledzonymi umysłowo,
5) w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości w zakresie od 0,1 do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,
6) pod ziemią.

§3

1. Prace określone  w §2  ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1,2 i 5 uważa się za wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia uzasadniających przyznanie dodatku, jeżeli w środowisku pracy są przekroczone najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników  szkodliwych dla zdrowia określone w odrębnych przepisach, stwierdzone przez laboratoria  Inspekcji Sanitarnej oraz inne laboratoria upoważnione przez właściwych terenowo wojewódzkich inspektorów sanitarnych.
2. Podstawę przyznania dodatku stanowią wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzonych w sposób określony przepisami.

§4

Dodatek przysługuje pracownikowi  wykonującemu prace, o których mowa w §2 ust.2,3 i ust. 3 pkt 1-4, co najmniej przez 40 godzin w miesiącu, natomiast pracownikowi wykonującemu prace  wymienione w §2 ust. 3 pkt 5 przez połowę dopuszczalnego czasu przebywania w strefie  zagrożenia niezależnie od wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.

§5

W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków za prace wykonywane w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości, pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia lub uciążliwości.


§ 6

1. Dodatek przyznaje lub cofa rektor pracownikowi na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika po zasięgnięciu opinii specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wniosek kierownika jednostki organizacyjnej przekazany jest rektorowi za pośrednictwem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Do wniosku winna być dołączona  informacja kierownika jednostki dotycząca stopnia szkodliwości lub uciążliwości  wykonywanej pracy zgodnie z § 2.
4. Decyzję o przyznaniu lub  cofnięciu dodatku otrzymują: pracownik, wnioskodawca, specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,  Dział Kadr  oraz Dział Płac.


§ 7

1. Dodatek może być przyznany pracownikowi po przepracowaniu co najmniej l miesiąca.
2. Wypłata przyznanego dodatku, rozpoczyna się z dołu od miesiąca, w którym nastąpiło przekazanie wniosku do specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy  z zastrzeżeniem  ust. l
3. Dodatek wypłaca  w wysokości:
1) 39,00 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości lub uciążliwości,
2) 58,00 zł przy drugim stopniu szkodliwości lub uciążliwości,
3) 80,00 zł przy trzecim stopniu szkodliwości lub uciążliwości.

4. Kierownik jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia rektora za pośrednictwem specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy o zmianie warunków wykonywania pracy skutkującej cofnięciem dodatku.

 


§ 8

Wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania niniejszego zarządzenia rozstrzygane będą przez rektora.

§ 9

Poszczególne jednostki  organizacyjne Uczelni  mają obowiązek prowadzić ewidencję czasu pracy pracowników uprawnionych do otrzymywania dodatku.

§ 10

Pracownik zatrudniony w Uczelni przez dniem 1 grudnia 2006 roku, któremu  przyznano dodatek do dnia 31 maja 2007 roku, otrzymuje wyrównanie dodatku od miesiąca stycznia 2007 roku.

§ 11

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 12/2002 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  6 marca  2002 roku w sprawie zasad przyznawania pracownikom dodatków za prace wykonywane  w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia oraz wykazu tych prac. 


§ 12

 

Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania.

 

 

 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 

 

Pobierz zarządzenie i załączniki  w formacie PDF

  9- zarz. dodatki szkodliwe.pdf

 

 

 

 

  wniosek o dodatek warunki szkodliwe.pdf
 

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka