Zarządzenie Nr 8/2007

Zarządzenie Nr  8/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 5 kwietnia 2007 roku


w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego Kielcach


Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o :
1) „ustawie” – należy przez to rozumieć:
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.)
2) „ustawie emerytalnej”  – należy przez to rozumieć:
ustawę z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 39 poz. 353 z 2005 roku z  późn. zm.)
3) „Uczelni”  – należy przez to rozumieć:
Akademię Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

§ 2

W Uczelni uprawnionymi do podwyższenia wynagrodzeń na mocy niniejszego zarządzenia są:

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni  w Uczelni na stanowisku profesora  nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego na podstawie mianowania, z którymi nastąpi w okresie nie dłuższym niż 4 lata wygaśnięcie stosunku pracy na podstawie przepisu art. 127  ust. 2 ustawy,
2) dyplomowani pracownicy biblioteczni oraz nauczyciele akademiccy, którym pozostaje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego określonego w ustawie emerytalnej  lub ustawie lub którzy osiągnęli  ten wiek  i rozwiążą stosunek pracy w sposób określony w § 4 zarządzenia,
3) pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, w tym  również pracownicy zatrudnieni na stanowisku  kustosza, starszego bibliotekarza lub starszego dokumentalisty, którym pozostaje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia łącznie z okresami równorzędnymi i zaliczanymi do okresów zatrudnienia umożliwia nabycie prawa do emerytury w związku osiągnięciem wieku emerytalnego,
4) pracownicy spełniający wymagania ustawy emerytalnej:
a) z art. 29 - urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego  (co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn), mogący  przejść na emeryturę:
- w przypadku kobiet - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
- w przypadku mężczyzn  - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.
b) z art. 46 – urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 - nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego lub z niego zrezygnowali;
- do uzyskania emerytury określone w przepisach  art. 29, 32, 33 i 39 ustawy emerytalnej spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r.;


§ 3

1. Pracownikom wymienionym w §2 pkt. 1) i 2) może być przyznana podwyżka przedemerytalna w wysokości 217 zł na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pracownicy, o których mowa w zdaniu poprzednim otrzymują  kolejną  podwyżkę w wysokości 217 zł na 3 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz  następną w tej wysokości  na 2 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
2. Pracownikom wymienionym w §2 pkt. 3)  może być przyznana podwyżka przedemerytalna w wysokości 125 zł na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Pracownicy, o których mowa w zdaniu poprzednim otrzymują  kolejną  podwyżkę w wysokości 125 zł na 3 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego oraz  następną w tej wysokości  na 2 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
3. Kwoty, o których mowa w ust. 1 i 2 podlegają waloryzacji o wskaźnik inflacji z roku    poprzedniego pod warunkiem, że wskaźnik ten jest równy lub wyższy niż 3%. Kwoty podwyżek po waloryzacji ulegają zaokrągleniu w górę do pełnych złotych.


§ 4

1. Pracownicy wymienieni w §2 pkt. 2) i 4) mogą otrzymać podwyżkę przedemerytalną, jeżeli złożą wniosek   o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron z terminem zakończenia pobierania podwyżki przedemerytalnej. Przyjęty przez Uczelnię wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może być przez pracownika  zmieniany ani wycofany.
2. Pracownicy, o których mowa w ust.1 mogą złożyć wniosek o przyznanie podwyżki przedemerytalnej nie wcześniej niż 48 miesięcy przed przewidywanym terminem rozwiązania stosunku pracy z Uczelnią.

 
§ 5

1. Pracownikom wymienionym w §2 pkt. 4) podwyżka przyznawana jest jednorazowo, bez prawa do kolejnych podwyżek , po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4, a jej wysokość zależy od okresu jej pobierania:

1) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie krótszy niż 24 miesiące lub   będzie trwał 24 miesiące podwyżka wynosi  trzykrotność kwoty podstawowej,
2) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej, będzie dłuższy niż  24 miesiące      i równocześnie trwający  36 miesięcy i krócej  podwyżka wynosi dwukrotność kwoty podstawowej,
3) jeżeli okres pobierania podwyżki przedemerytalnej będzie dłuższy niż 36 miesięcy podwyżka wynosi równowartość kwoty podstawowej.

2. Kwoty podstawowe, o których mowa w ust. 1 wynoszą:

1) dla dyplomowanych pracowników bibliotecznych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż stanowisko profesora nadzwyczajnego lub  profesora - 217 zł,
2) dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  - 125 zł,

3. Pracownicy wymienieni §2 pkt. 4) mogą pobierać  podwyżkę przedemerytalną maksymalnie do dnia 31 grudnia 2008 roku. 
4. Do podwyżek przedemerytalnych, o których mowa w § 5 przepis § 3 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 6

1. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w § 2 pkt. 3), otrzymującymi  podwyżkę przedemerytalną,  którzy  nie złożyli wniosku o rozwiązanie stosunku pracy   przed nabyciem prawa do emerytury  ulega rozwiązaniu za wypowiedzenie na podstawie decyzji rektora. W uzasadnionych przypadkach rektor może odroczyć wydanie decyzji  o rozwiązaniu  stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w § 2 pkt. 1) otrzymującymi podwyżki przedemerytalne,  wygasa na podstawie przepisu art. 127 ust. 2 ustawy.

§ 7

Pracownicy mogą otrzymać podwyżki przedemerytalne, o których mowa w § 3 i 5 od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyli wnioski  o ich przyznanie.

§ 8

1. Pracownicy zatrudnieni w Uczelni  w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują podwyżkę przedemerytalną, o której mowa w § 3 i § 5 w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy wynikającego ze stosunku pracy.
2. Podwyżki przedemerytalnej, o których mowa w § 3 i  § 5,  nie otrzymują pracownicy zatrudnieni w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy.

§ 9

1. Pracownicy, o których  mowa § 2 pkt 1-3 przyznano podwyżki przedemerytalne na podstawie dotychczasowych przepisów, z dniem wejścia w życie zarządzenia otrzymują kolejne  podwyżki  na zasadach przewidzianych w § 3 niniejszego zarządzenia.
2. Okres  pobierania podwyżek dla pracowników, o których mowa w  ust. 1  liczony  jest od dnia  otrzymania pierwszej  podwyżki i trwa nie dłużej  niż 4 lata. 

§ 10

Traci moc:
1) zarządzenie nr 27/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku  w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycielom akademickim oraz dyplomowanym bibliotekarzom, z którymi nastąpi w okresie nie dłuższym niż 4 lata wygaśniecie stosunku pracy w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.
2) zarządzenie nr 28/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku  w sprawie rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami nie będącymi nauczycielami akademickimi w wieku emerytalnym oraz  podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom nie będącymi nauczycielami akademickimi w wieku emerytalnym i przedemerytalnym.
3) zarządzenie nr 56/2006 roku z dnia 21 grudnia 2006 roku  w sprawie podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.


§11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie i załączniki  w formacie PDF

  8- zarz. podw. przedemerytalne 2007.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka