Zarządzenie Nr 7/2007

Zarządzenie Nr  7/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 marca  2007 roku

w sprawie obowiązku  złożenia oświadczenia  lustracyjnego  w Uczelni wynikającego  z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 

Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia  z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218 poz.1592 ze zm) oraz  art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z   dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 ze zm.) i  §37 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady postępowania w Uczelni w sprawie  obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego wynikającego z   ustawy z dnia  z dnia 18 października 2006 r.o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. (Dz.U. Nr 218 poz.1592 ze zm).

§ 2


1. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają osoby pełniące funkcję publiczną w rozumieniu ustawy lustracyjnej.
2. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w Uczelni mają następujący pracownicy, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r.:
1) rektor i prorektorzy,
2) dziekani i prodziekani,
3) kanclerz,
4) kwestor,
5) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku:
a) profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego,
b) docenta,
c) adiunkta,
d) starszego wykładowcy,
6) dziennikarz w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe,
7) audytor wewnętrzny.
3. Listę osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia lustracyjnego (zwaną dalej „listą”) sporządza Dział Kadr w terminie do 27 marca 2007 r.

§ 3

1. Współpracą w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, zwanej dalej „ustawą lustracyjną” jest:
1) świadoma i tajna współpraca z ogniwami operacyjnymi lub śledczymi organów bezpieczeństwa państwa w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji,
2) świadome działanie, którego obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym stanowiskiem, wykonywaną praca lub pełnioną służbą, jeżeli informacje przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela.
2. Służbą w rozumieniu ustawy lustracyjnej nie jest pełnienie jej w organach, o których mowa
w art. 2 ustawy lustracyjnej, której obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w tym czasie.

§ 4

1. Pismo powiadamiające pracownika o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutku niedopełnienia tego obowiązku wraz z załączonym drukiem oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia, przesyła się za pośrednictwem poczty, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany w aktach osobowych pracownika.
2. Czynności określonych w ust. 1 dokonuje Dział Kadr.

§ 5

1. Osoba wymieniona w § 2 ust. 2, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia.
2. Osoba, która ze względu na swoją działalność byłaby zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego więcej niż jednemu organowi właściwemu do złożenia takiego oświadczenia, składa takie oświadczenie jednemu z organów, a pozostałym przedkłada informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.
3. Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia takiego oświadczenia. Osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia składa, właściwemu organowi, informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

§ 6

Organem właściwym, któremu  składane  są oświadczenia lustracyjne jest:
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – w przypadku rektora i prorektorów,
2) rektor Uczelni  – w przypadku pozostałych osób wymienionych w § 2 ust.  2.

§ 7

1. Niezłożenie w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę wymienioną w § 2 ust. 2 wywołuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy lustracyjnej, tj. traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej.
2. Pozbawienie osoby lustrowanej pełnionej przez nią funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia lustracyjnego.

§ 8

Oświadczenie składa się osobiście, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
w Dziale Kadr, składając na liście czytelny podpis z podaniem daty złożenia oświadczenia.

§ 9

1. Dział Kadr przechowuje i zabezpiecza złożone oświadczenia lustracyjne, zwrócone przez pocztę potwierdzenia odbioru powiadomienia, o których mowa w § 4  oraz listę. Potwierdzenia odbioru oraz listę udostępnia się tylko osobom upoważnionym.
2. Po upływie terminu składania oświadczeń lustracyjnych, Dział Kadr sporządza wykaz osób, które nie złożyły oświadczenia lustracyjnego w terminie określonym w § 5 ust.  1.
3. Oświadczenia lustracyjne złożone rektorowi przekazuje się  do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej na zasadach określonych w ustawie lustracyjnej. Potwierdzenie przekazania dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym przechowuje Dział Kadr.


§ 10

1. Złożone do dnia wejścia w życie zarządzenia oświadczenia lustracyjne osób  dotychczas zawiadomionych o obowiązku  lustracyjnym, wywołuje skutki złożonego oświadczenia w rozumieniu ustawy lustracyjnej.  
2. Osoby  zawiadomione o obowiązku  lustracyjnym przed  wejściem w życie zarządzenia,  które pisemnie potwierdziły zawiadomienie i dotychczas jeszcze nie złożyły oświadczenia lustracyjnego, składają oświadczenie  lustracyjne w terminie przewidzianym w § 5 ust. 1.
3. Bieg terminów do złożenia oświadczenia lustracyjnego dla osób, o których mowa w ust.2  rozpoczyna  od daty potwierdzenia  powiadomienia.

§ 11

Zarządzenie zawiera załączniki:
1) Powiadomienie pracownika o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego – załącznik numer 1,
2) Wzór oświadczenia lustracyjnego – załącznik numer 2,
3) Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – załącznik nr 3.


§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie i załączniki  w formacie PDF

  7- zarz. lustracja.pdfKilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka