Zarządzenie Nr 6/2007

Zarządzenie Nr  6/2007

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  22 marca 2007 roku

w sprawie dnia wolnego w Uczelni


 Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy i art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W dniu 30 kwietnia 2007 roku ustala się dzień wolny dla pracowników Uczelni niebedących nauczycielami akademickimi.
2. Pracownicy Uczelni  niebędący nauczycielami akademickimi odpracują dzień 30 kwietnia 2007 roku w dniu 14 kwietnia 2007 roku.
3. W przypadku konieczności wykonania pracy w dniu 30 kwietnia 2007 roku przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi decyzję o zmianie harmonogramu czasu pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 6- zarz. dzień wolny 30  IV 2007.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka