Zarządzenie Nr 5/2007

Zarządzenie Nr  5/2007


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 16 marca 2007 roku

w sprawie  zmiany zarządzenia Nr 41/2006  z dnia 9  października 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom.

 Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), zarządza się co następuje.


§ 1

W zarządzeniu nr 41/2006 rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z Nr 41/2006 z dnia 9 października 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom § 17 ust. 5 o brzmieniu:

Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego studentowi studiów stacjonarnych, któremu przyznano prawo do tego stypendium, a  zamieszkującemu w innym obiekcie niż dom studenta, jest przedstawienie umowy najmu oraz w każdym miesiącu rachunku lub faktury stwierdzającej wysokość poniesionych miesięcznie kosztów zakwaterowania.”

zastępuje przepisem o brzmieniu:

„Warunkiem wypłaty stypendium mieszkaniowego studentowi studiów stacjonarnych, któremu przyznano prawo do tego stypendium, a  zamieszkującemu w innym obiekcie niż dom studenta, jest przedstawienie umowy najmu lokalu lub pomieszczenia w budynku położonym w miejscowości będącej siedzibą Uczelni lub siedzibą Filii oraz przedstawianie w każdym miesiącu rachunku albo faktury stwierdzającej wysokość faktycznie poniesionych miesięcznie kosztów zakwaterowania.”

     
§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 5- zmiany do regul. pomocy mat..pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka