Zarządzenie Nr 3/2007

Zarządzenie Nr  3/2007


Rektora  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  19  lutego 2007 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się co następuje:


 § 1.

 

W skład struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego wchodzą:
1. Instytut Historii
2.  Instytut Filologii Polskiej
3. Instytut Filologii Rosyjskiej
4. Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa
5. Samodzielny Zakład Neofilologii


§ 2.

 

1. W skład Instytutu Historii wchodzą:
1) Zakład Historii Starożytnej
2) Zakład Historii Średniowiecznej
3) Zakład Historii XVI – XVIII Wieku
4) Zakład Historii  Powszechnej XIX wieku
5) Zakład Historii Polski i Myśli Politycznej XIX wieku
6) Zakład Historii XX Wieku
7) Zakład Nauk Pomocniczych Historii
8) Zakład Historii Kultury, Nauki i Oświaty
9) Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie


§3.

2. W skład Instytutu Filologii Polskiej wchodzą:
1) Zakład Literatury Staropolskiej, Oświecenia i Romantyzmu
2) Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
3) Zakład Literatury Współczesnej
4) Zakład Polszczyzny Współczesnej
5) Zakład Teorii Literatury i Badań Kulturowych
6) Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
7) Zakład Polszczyzny Historycznej
8) Samodzielna Pracownia Filozofii i Teorii Kultury


§ 4.

3. W skład Instytutu Filologii Rosyjskiej wchodzą:
1)  Zakład Literatury Rosyjskiej
2)  Zakład Językoznawstwa
3)    Zakład Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego i Metodyki

§5.

4. W skład Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa wchodzą:
1) Zakład Bibliotekoznawstwa i Czytelnictwa
2) Zakład  Informacji Naukowej i Technologii Informacyjnych
3) Zakład Prasoznawstwa
4) Zakład Historii Książki i Prasy
5) Zakład Teorii i Historii Kultury

§ 6.

5. W skład Samodzielnego  Zakładu Neofilologii wchodzą:
1)  Sekcja  Niemiecka
2)  Sekcja Angielska


§ 7.


Tracą moc obowiązującą:
1. Zarządzenie nr 77/2005 Rektora AŚ z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
2. Zarządzenie nr 43/2006 Rektora AŚ z dnia 20 października 2006r. zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora AŚ z dnia15 grudnia 2006 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
3. Zarządzenie nr 47/2006 Rektora AŚ z  dnia 31 października 2006r.  zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora AŚ z dnia15 grudnia 2005 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.
4. Zarządzenie nr 52/2006 rektora AŚ z dnia 30 listopada 2006r. Zmieniające zarządzenie nr 77/2005 Rektora AŚ z dnia15 grudnia 2005 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego.

§8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 marca 2007 roku.


 


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz

 


Pobierz zarządzenie w formacie PDF

 3- zarz. struk. Wydz. Hum. 07.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka