Uchwała Nr 73/2006

Uchwała Nr  73  /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) uchwala się,  co następuje :


§ 1

Uchwala się jednolity tekst Statutu Uczelni stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc obowiązującą uchwała Senatu nr 9/2006 z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwała  Senatu nr 63/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Statutu oraz uchwała Senatu nr 72/2006 z dnia 14 grudnia  2006 r. w sprawie zmiany Statutu.

§ 3

Statut wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego decyzji zatwierdzającej Statut lub po upływie sześciu miesięcy od dnia doręczenia Statutu ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, jeżeli w tym terminie minister nie odmówił zatwierdzenia Statutu lub nie wezwał uczelni do usunięcia uchybień.

§ 4

Z dniem wejścia w życie Statutu, o którym mowa w § 1 traci moc obowiązującą Statut Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwalony uchwałą Senatu nr 20/2001 z dnia 31 maja 2001 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 73 - uchwała Senatu w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu.pdf

Pobierz tekst jednolity Statutu (w formie przestawionej ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego)  w formacie PDF

 73 -STATUT z dnia 14 grudnia 2006 r. tekst jednolity.pdf

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka