Uchwała nr 72/2006

Uchwała Nr   72 /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 14  grudnia 2006 r.

w sprawie zmiany  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Uczelni uchwalonym w dniu 23 lutego 2006 r. Uchwałą Nr 9/2006, zmienionym uchwałą nr 63 z dnia 30 listopada 2006 r. dokonuje  się następujących zmian : 

1. W § 121 w ust.1 w pkt 4 dotychczasową treść lit a) i lit b) w brzmieniu :
 „ a) pracownicy naukowo-techniczn,
b) pracownicy biblioteczni, dokumentacji i informacji naukowej oraz centrum informatycznego,”

  

zastępuje się treścią w brzmieniu :
 „ a) pracownicy naukowo-techniczni i informatyki,
    b) pracownicy biblioteczni, dokumentacji i informacji naukowej, „

2.  Dotychczasową treść § 153 w brzmieniu :
            
      „  1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.
  2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają rektorowi:
1) prorektorzy,
2) dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych,
3) dyrektor Biblioteki Głównej,
4) kanclerz.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, uwzględniają podział na nagrody indywidualne i zespołowe, a także:
1) proponowane stopnie nagród indywidualnych,
2) proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób podziału kwot między członków zespołu; wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.
4. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy.
5. Zasady i tryb przyznawania nagród rektora określa regulamin ustalony przez Senat Uczelni.”

zastępuje się treścią :

1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać  nagrody rektora.
2. Wnioski o przyznanie nagród w stosunku do pracowników podległych jednostek przedstawiają rektorowi:
a. prorektorzy,
b. dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych, pozawydziałowych i międzywydziałowych,
c. dyrektor Biblioteki Głównej,
d. kanclerz.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, uwzględniają  proponowaną wysokość nagrody.
4. Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim, który nie został zgłoszony do nagrody przez osoby, o których mowa w ust.2  oraz w odniesieniu do pracownika podległego  bezpośrednio rektorowi, rektor może przyznać nagrodę w wysokości określonej w ust.10. także z własnej inicjatywy.
5. Nagrody są przyznawane za :
1) wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej,
2) wieloletnią wyróżniającą postawę w pracy, w szczególności wzorowe wypełnianie obowiązków, inicjatywę i zaangażowanie w wykonywaniu zadań, podnoszenie wydajności i jakości pracy.
6. Przyznając nagrodę uwzględnia się specyfikę pracy na danym stanowisku.
7. Nagrody mogą być przyznawane pracownikom,  którzy przepracowali w Uczelni co najmniej dwa lata.
8. Pracownik traci prawo do nagrody w danym roku w przypadku zastosowania wobec niego kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
9. Nagrody są przyznawane raz w roku.
10. Wysokość nagrody nie powinna być niższa od dwukrotnej wysokości  kwoty  funduszu nagród przypadającej na jednego uprawnionego do nagrody  pracownika Uczelni niebędącego nauczycielem akademickim i wyższa niż pięciokrotna wysokość tej kwoty w danym roku.
11. Fundusz nagród tworzy się w wysokości 1% planowanych na dany rok wynagrodzeń osobowych. Podział kwoty funduszu na poszczególne jednostki oraz kwoty wyodrębnionej do dyspozycji rektora dokonywany jest corocznie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. „

 

§ 2

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 72 - uchwała  w sprawie zmiany statutu z dnia 23-02.06.pdf


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka