Uchwała nr 63/2006


Uchwała Nr 63/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  30 listopada 2006 r.

w sprawie zmiany  Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 


Na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1

W Statucie Uczelni uchwalonym w dniu 23 lutego 2006 r. Uchwałą Nr 9/2006 dokonuje  się następujących zmian : 

1. W § 1 w  ust.1 wyraz Uczelnia zostaje zapisany w cudzysłowiu.

2. W § 1 w ust.3 po cyfrach 1365 dodaje się wyrazy „z późn. zm.” oraz wyraz ustawa zapisany zostaje w cudzysłowiu.

3. W § 2 w  ust. 3 dotychczasową treść :
„Uczelnia posiada hymn i sztandar. Zasady wykonywania i odtwarzania hymnu oraz
używania sztandaru określa  Senat”.

          zastępuje się treścią w brzmieniu :

 „Uczelnia posiada hymn i sztandar. Tekst literacki hymnu zawiera załącznik nr 1 do Statutu. Tekst muzyczny hymnu zawiera załącznik nr 2 do Statutu. Wzór sztandaru zawiera załącznik nr 3 do Statutu. Zasady wykonywania i odtwarzania hymnu oraz używania sztandaru określa  Senat.”

4. W § 2 w ust.4 wyraz barwy zastępuje się wyrazem „barw”.

5. W § 2 wykreśla się ust.6 o treści w brzmieniu :

„Święto Uczelni przypada w dniu  24 czerwca.”

6. W § 11 po wyrazie „oraz” dodaje się wyrazy : „może być”.

7. W § 12 zdanie pierwsze w brzmieniu :

„Wniosek z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa powinien być podpisany przez co najmniej 5 profesorów Uczelni”.

zastępuje się treścią :

 „Wniosek z propozycją nadania tytułu doktora honoris causa powinien być podpisany przez co najmniej 5 osób posiadających tytuł naukowy  profesora lub profesora sztuki zatrudnionych w Uczelni.”

8. W § 15 wykreśla się :
1)  ust.4 o treści w brzmieniu :
4. Jednostki organizacyjne Filii mogą być tworzone na ogólnie przyjętych w Uczelni zasadach.”
 
2) ust. 5 o treści w brzmieniu :
„ 5. Zadania i zakres działania oraz strukturę organizacyjną Filii określa regulamin uchwalany przez Senat na wniosek rektora.”


9. W § 16 dotychczasową treść ust.3 w brzmieniu :

„Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentujących określoną dyscyplinę nauki.”

zastępuje się treścią w brzmieniu :

„Instytut może być utworzony, gdy zatrudnionych w nim będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej pięciu nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego i reprezentujących określoną dyscyplinę nauki.”

10. W § 17 dotychczasową treść ust.3 w brzmieniu :

„Dyrektorem instytutu może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”

zastępuje się treścią :

„Dyrektorem instytutu może być osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego.”

11. W § 21 w ust.2 w pkt 4 dotychczasową treść w brzmieniu :

„nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele posiadający stopień doktora habilitowanego zatrudnieni w instytucie”

zastępuje się treścią :

„nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz inni nauczyciele posiadający stopień doktora habilitowanego lub inne  równoważne uprawnienia zatrudnieni w instytucie”

12. W § 21 w ust.2 w pkt 6 dotychczasową treść w brzmieniu :

„przedstawiciel wybrany przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w przypadku gdy w instytucie zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej czterech takich pracowników.”

zastępuje się treścią w brzmieniu :

„przedstawiciel wybrany przez pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.”

13. W § 22 ust.1
1)  wykreśla się wyrazy : „ w szczególności”,
2) dodaje się pkt 8 o treści :

„8) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach dotyczących instytutu nie zastrzeżonych  dla organów Uczelni.”

14. W § 23  w ust.3 dotychczasową treść w brzmieniu :
„W skład rady naukowej wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”

zastępuje się treścią :

„W skład rady naukowej wchodzą nauczyciele akademiccy zatrudnieni w instytucie posiadający tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne  równoważne uprawnienia.”

15. W § 24 dotychczasową treść ust. 3 w brzmieniu :

„Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dziesięciu nauczycieli akademickich, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.”

zastępuje się treścią :

„Katedra może być utworzona, gdy zatrudnionych w niej będzie w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej dziesięciu nauczycieli akademickich, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia.”


16. W § 25 dotychczasową treść ust.2 w brzmieniu  :

„Kierownika katedry wydziałowej spośród na¬uczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, powołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.”

zastępuje się treścią :

„Kierownika katedry wydziałowej spośród na¬uczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia, powołuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału.”

17. W § 25 dotychczasową treść ust.3 w brzmieniu  :

„Kierownika katedry międzywydziałowej spośród na¬uczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, powołuje rektor na wniosek dziekanów wydziałów wnioskujących o utworzenie tej jednostki zaopiniowany przez rady tych wydziałów.”

zastępuje się treścią  :

„Kierownika katedry międzywydziałowej spośród na¬uczycieli akademickich zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Uczelnia stanowi podstawowe miejsce pracy, posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia, powołuje rektor na wniosek dziekanów wydziałów wnioskujących o utworzenie tej jednostki zaopiniowany przez rady tych wydziałów.”

18. W § 46 w ust.2 wyraz „czytelń” zastępuje się wyrazem „czytelni”.

19. W § 65 ust.1 o treści  brzmieniu :

„l. W skład Senatu wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący,
2) prorektorzy,
3) dziekani,
4) wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w takiej liczbie, aby łącznie z rektorem, prorektorami i dziekanami zatrudnionymi na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadającymi stopień naukowy doktora habilitowanego stanowili 30 osób (w tym z poszczególnych wydziałów i łącznie z jednostek międzywydziałowych) w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uczelni osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze. W przypadku gdy na funkcje, o których mowa w pkt. l – 3, zostanie wybrana osoba z danej jednostki organizacyjnej (wydziału, jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych), zmniejsza się odpowiednio liczbę przedstawicieli z tej jednostki,
b) pozostałych nauczycieli akademickich w łącznej liczbie 11 osób, w tym z poszczególnych wydziałów i z jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uczelni osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze,
c) studentów i doktorantów, w liczbie 11 osób. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni,   z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup,
d) pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 3, po jednym spośród:
- naukowo-technicznych i informatyki,
- pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej,
- pozostałych pracowników.”


zastępuje się treścią w brzmieniu :


„l. Senat Uczelni liczy 55 członków. W skład Senatu wchodzą:
1) rektor jako przewodniczący,
2) prorektorzy,
3)  dziekani,
4)  wybrani przedstawiciele:
a) nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego oraz innych nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego w takiej liczbie, aby łącznie z rektorem, prorektorami i dziekanami zatrudnionymi na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego albo posiadającymi stopień naukowy doktora habilitowanego stanowili 30 osób, ale nie mniej niż 51% składu Senatu (w tym z poszczególnych wydziałów i łącznie z jednostek międzywydziałowych) w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uczelni osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze. W przypadku gdy na funkcje, o których mowa w pkt. l – 3, zostanie wybrana osoba z danej jednostki organizacyjnej (wydziału, jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych), zmniejsza się odpowiednio liczbę przedstawicieli z tej jednostki,
b) pozostałych nauczycieli akademickich w łącznej liczbie 11 osób, ale nie mniej niż 20% składu Senatu, w tym z poszczególnych wydziałów i z jednostek międzywydziałowych oraz ogólnouczelnianych w liczbie ustalonej na każdą kadencję Senatu przez Uczelnianą Komisję Wyborczą proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w tych jednostkach organizacyjnych Uczelni osób, o których mowa wyżej, posiadających bierne prawo wyborcze,
c) studentów i doktorantów, w liczbie 11 osób, ale nie mniej niż 20% składu Senatu. Liczbę przedstawicieli studentów i doktorantów ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym że studenci i doktoranci są reprezentowani co najmniej przez jednego przedstawiciela każdej z tych grup
d)  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie 3, ale nie mniej niż 5% składu Senatu, po jednym spośród:
- naukowo-technicznych i informatyki,
- pracowników bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej,
- pozostałych pracowników.”

20. W § 85 w ust.5 po wyrazie : „Uczelni” dodaje się treść : ” na wniosek  rektora większością 2/3 głosów.”
21. W § 85 wykreśla się ust.6 o treści w brzmieniu :

„Szczegółowy skład Konwentu na każdą kadencję ustala Senat większością 2/3 głosów.”

22. W § 85 zmienia się numerację w następujący sposób :  dotychczasowy ust. 7  otrzymuje numer 6; dotychczasowy ust.8 otrzymuje numer 7; dotychczasowy ust.9 otrzymuje numer 8.

23. W § 86 ust. 3 w pkt 13 wykreśla się wyrazy : „powołuje i odwołuje” i dodaje się wyraz „zatrudnia”.

24. W § 86 wykreśla się ust. 9 o treści :

„Rektor może ustanawiać pełnomocników, określając zakres udzielonego pełnomocnictwa.”

25. W § 90 w ust.2 wykreśla się wyraz „w szczególności”.

26. W § 96  w ust. 1 wykreśla się wyraz „może” i wyraz  „uchylić” zastępuje się wyrazem „uchyla” oraz wyraz „zmieniać” zastępuje się wyrazem „zmienia”.
    
27. W § 106 w ust.1 wykreśla się wyrazy „w szczególności”.

28. W § 109 w zdaniu pierwszym wykreśla się wyrazy „w szczególności”.

29. Dotychczasową treść § 113 w brzmieniu :

 „Na stanowisko rektora może kandydować nauczyciel akademicki posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, także niezatrudniony w Uczelni.”

zastępuje się treścią :

„ 1. Na funkcję  rektora może kandydować nauczyciel akademicki posiadająca tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, lub stopień naukowy doktora habilitowanego, także niezatrudniony w Uczelni.
2. Warunkiem pełnienia funkcji rektora jest zatrudnienie w Uczelni najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie funkcji.”

30. W § 118 w ust. 3  dotychczasową treść punktu 1 w brzmieniu :

„nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w liczbie stanowiącej 51% składu kolegium elektorów wydziału,”

zastępuje się treścią :

„nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale jako podstawowym miejscu pracy posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki,  stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne równoważne uprawnienia w liczbie stanowiącej 51% składu kolegium elektorów wydziału,”

31. W § 121 w ust.1 dotychczasową treść punktu 1 w brzmieniu :

„nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego dokonują spośród siebie nauczyciele tego wydziału zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,”

zastępuje się treścią :

„nauczycieli akademickich wydziału posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki, stopień naukowy doktora habilitowanego lub inne  równoważne uprawnienia dokonują spośród siebie nauczyciele tego wydziału zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy,”.


32. W § 134 zdanie drugie o treści w brzmieniu :

„Dorobek naukowy oraz osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej podlegają ocenie właściwej rady wydziału.”

zastępuje się treścią :

„Dorobek naukowy oraz osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej potwierdza właściwa rada wydziału.”

33. W § 135 dotychczasową treść  ust.4  w brzmieniu :

  „4. Senat Uczelni ustala podstawowe zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi, w tym kryteria wyboru mianowania lub umowy o pracę jako podstawy zatrudnienia, biorąc w szczególności pod uwagę:
1) sytuację kadrową Uczelni, a zwłaszcza możliwość wliczenia do minimum kadrowego przy tworzeniu lub prowadzeniu kierunku studiów,
2) uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego,
3) sytuację ekonomiczną Uczelni.”

zastępuje się treścią :

„Z nauczycielem akademickim, który posiada tytuł naukowy profesora nawiązanie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy następuje na podstawie mianowania na czas nieokreślony.”

34. W § 135 dodaje się ust. 5 – 14 o treści :
 
5.  Z nauczycielem akademickimi, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nawiązanie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy następuje na podstawie mianowania. Pierwsze mianowanie w Uczelni następuje na  5 lat.  Kolejne zatrudnienie nauczyciela akademickiego, który posiada stopień naukowy doktora habilitowanego po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić na podstawie mianowania na czas nieokreślony lub na podstawie umowy o pracę. Decyzje w przedmiocie formy zatrudnienia podejmuje rektor uwzględniając opinię komisji powołanej przez radę wydziału oceniającej dorobek naukowy lub artystyczny nauczyciela akademickiego.
6. Dla nauczycieli akademickich ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora zatrudnianych w Uczelni jako dodatkowym miejscu pracy lub w niepełnym wymiarze czasu pracy nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę.
7. Z nauczycielem akademickim nie posiadającymi stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie umowy o pracę.
8. Pierwsza umowa o pracę osoby zatrudnianej na stanowisku asystenta nawiązywana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 lata. Z osobami, które przepracowały już na stanowisku asystenta w Uczelni jeden rok nawiązywana jest umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż  2 lata.
9. Z osobami zatrudnianymi na Uczelni po raz pierwszy na stanowisku adiunkta zawierana jest umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 4 lata.
10. Kolejne umowy o pracę z asystentem i adiunktem zawierane są na czas nieokreślony, z tym że ich wypowiedzenie przez Uczelnię następuje po upływie ustalonego w Statucie maksymalnego okresu zatrudnienia na danym stanowisku, jeżeli pracownik nie uzyskał stopnia doktora lub odpowiednio doktora habilitowanego. 
11. Z nauczycielami akademickimi zatrudnianymi w Uczelni na stanowiskach dydaktycznych zawierana jest pierwsza umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 3 lata, następne umowy na czas nieokreślony.
12. Z pracownikami zatrudnianymi w Uczelni na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych stosunki pracy nawiązywane są na podstawie umowy o pracę, z tym, że pierwsza umowa zawierana jest na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
13. Z nauczycielami akademickimi zatrudnianymi w Uczelni na stanowiskach profesora wizytującego zawierana jest  umowa o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 1 rok.
14. Z mianowanymi nauczycielami akademickimi, którzy rozwiązali stosunki pracy w związku z przejściem na emeryturę, ewentualne nowe stosunki pracy nawiązywane są na podstawie umowy o pracę.”

35. W § 137 w ust.1 w zdaniu drugim po wyrazie „ocenę” dodaje się wyraz „promotora”.

36. W § 137 w ust.2 w zdaniu drugim po wyrazie „habilitacyjną” dodaje się wyrazy „3 specjalistów z danej dyscypliny naukowej powołanych  przez radę wydziału.”

37.  W § 137 w ust.3 po wyrazie „zastępczej” dodaje się wyrazy „oraz czas trwania przeszkolenia wojskowego.”

38. W § 139 dotychczasową treść ust. 4 w brzmieniu :

„Do komisji, o których mowa w ust. 1 pkt pkt 1-4 , powołuje się przedstawiciela grupy na¬uczycieli akademickich, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, a do której to grupy zalicza się oceniany. W pracy komisji oceniającej uczestniczy bezpośredni przełożony ocenianego oraz przedstawiciel związku zawodowego, który wskaże zainteresowany. Skład komisji oceniającej w 50% stanowią profesorowie i doktorzy habilitowani, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”

zastępuje się treścią :

„Do komisji, o których mowa w ust. 1 pkt pkt 1- 3, powołuje się nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego, dla którego Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. W pracy komisji oceniającej uczestniczy bezpośredni przełożony ocenianego oraz przedstawiciel związku zawodowego, który wskaże zainteresowany. Skład komisji oceniającej w 60% stanowią nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki albo stopień naukowy  doktora habilitowanego, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy.”

39. W § 141 w ust.1 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie  o treści :

 „Do oceny osiągnięć naukowych nauczyciela akademickiego uwzględnia się cały dotychczasowy  okres zatrudnienia na danym stanowisku.”

40. W § 141 w ust. 6 zdanie drugie o treści w brzmieniu :

„ Opinię studentów ustala się na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród studentów wydziału/uczelni, uwzględniającej w szczególności kryteria określone w ust. 1 pkt 4 i 5.”

zastępuje się treścią w brzmieniu :


„Opinię studentów ustala się na podstawie anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród studentów wydziału uwzględniającej w szczególności kryteria określone w ust. 1 pkt 7 i pkt 8.”

41. W § 144 w ust. 2 dotychczasową treść pkt 1 w brzmieniu :
„posiadającym tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego  następuje na mocy decyzji rektora po uzyskaniu zgody Senatu i wyrażeniu opinii przez właściwa radę wydziału lub w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednostce ogólnouczelnianej, międzywydziałowej lub pozawydziałowej właściwej rady jednostki,”

zastępuje się treścią :

„posiadającym tytuł naukowy profesora lub profesora sztuki albo stopień naukowy doktora habilitowanego  następuje na mocy decyzji rektora po uzyskaniu zgody Senatu i wyrażeniu opinii przez właściwa radę wydziału lub w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego w jednostce ogólnouczelnianej, międzywydziałowej lub pozawydziałowej właściwej rady jednostki,”


42. W § 149 dotychczasową treść ust. 6 w brzmieniu :

„Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do pracowni¬ków bibliotecznych oraz dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa  w art. 108 pkt 4 ustawy. Urlopów udziela rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Bibliotecznej”

zastępuje się treścią :

„Postanowienia ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej, o których mowa  w art. 108 pkt 4 ustawy. Urlopów udziela rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Bibliotecznej.”

42. W § 150 dotychczasową treść ust. 2 w brzmieniu :

„Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera:
1) rektor - z pracownikami bibliotecznymi, dokumentacji i informacji naukowej, a także- jeżeli wymagają tego przepisy szczególne z innymi pracownikami,
2) kanclerz - z pozostałymi pracownikami”.

zastępuje się treścią :

„Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony zawiera  rektor.”

 

43. Wykreśla się § 163 o treści następującej:

1. Kanclerz jest uprawniony do nawiązywania, zmieniania i rozwiązywania stosunku pracy z podległymi mu pracownikami administracji oraz z innymi pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickim, w tym zatrudnianych na wydziałach oraz w innych jednostkach organizacyjnych Uczelni.
2. W odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 1, kanclerz jest uprawniony do przyznawania nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.

 

44. Zmienia się numerację poszczególnych paragrafach  w następujący sposób :
dotychczasowy § 164 otrzymuje numer 163; dotychczasowy § 165 otrzymuje numer 164; dotychczasowy § 166 otrzymuje numer 165; dotychczasowy § 167 otrzymuje numer 166; dotychczasowy § 168 otrzymuje numer 167; dotychczasowy § 169 otrzymuje numer 168; dotychczasowy § 170 otrzymuje numer 169; dotychczasowy § 171 otrzymuje numer 170; dotychczasowy § 172 otrzymuje numer 171; dotychczasowy § 173 otrzymuje numer 172; dotychczasowy § 174 otrzymuje numer 173; dotychczasowy § 175 otrzymuje numer 174; dotychczasowy § 176 otrzymuje numer 175; dotychczasowy § 177 otrzymuje numer 176; dotychczasowy § 178 otrzymuje numer 177; dotychczasowy § 179 otrzymuje numer 178; dotychczasowy § 180 otrzymuje numer 179; dotychczasowy § 181 otrzymuje numer 180; dotychczasowy § 182 otrzymuje numer 181; dotychczasowy § 183 otrzymuje numer 182; dotychczasowy § 184 otrzymuje numer 183; dotychczasowy § 185 otrzymuje numer 184; dotychczasowy § 186 otrzymuje numer 185; dotychczasowy § 187 otrzymuje numer 186; dotychczasowy § 188 otrzymuje numer 187; dotychczasowy § 189 otrzymuje numer 188; dotychczasowy § 190 otrzymuje numer 189; dotychczasowy § 191 otrzymuje numer 190; dotychczasowy § 192 otrzymuje numer 191.

 


45. Dodaje się § 192 o treści następującej:

„Z zastrzeżeniem § 190 i § 191 dla osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu na określonym stanowisku, dotychczasowe podstawy zatrudnienia nie ulegają zmianie.”


46. Wprowadza się do Statutu załącznik nr 1 - tekst literacki hymnu, załącznik nr 2 - tekst muzyczny hymnu, załącznik nr 3 - wzór sztandaru.


47. Załączniki, o których mowa w ust. 49 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Pobierz uchwałę w formacie PDF

 63 - Uchwała  w sprawie zmiany statutu z dnia 23-02.06.pdf
 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka