Uchwała nr 66/2006

Uchwała Nr 66/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  30 listopada 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr 36/2006 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008


Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat w uchwale  nr 36/2006 z dnia 25.05. 2006 r. dokonuje następujących zmian:

§ 1

1. W  § 1 ust. 3  pkt 1 lit. a) dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne).
2. W  § 1 ust. 3  pkt 1 skreśla się lit. c) i lit. g) o następującej treści:
c) ekonomia (studia stacjonarne) w Kielcach.
g) zarządzanie i marketing (studia stacjonarne).
3. W  § 1 ust. 3  pkt 2 lit. a) dotychczasową treść zastępuje się treścią w brzmieniu:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne).
4. W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2005 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku biologia, w pkt 2 w tabeli kryteria kwalifikacji dodaje się przedmiot: - język obcy
5. W części III, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2005 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku fizjoterapia, w pkt 2 w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowy zapis o treści:
 „W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia” zastępuje się treścią w brzmieniu: „W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej następujące zagadnienia: współczesne problemy niepełnosprawności, rehabilitacji, wybrane problemy zdrowia populacji, ekologii, funkcjonowanie w społeczeństwie niepełnosprawnych – wymiar indywidualny
i instytucjonalny, organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych, starzenie się populacji europejskiej wyzwaniem dla fizjoterapeutów”.
6. W części III, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2005 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku pielęgniarstwo, w pkt 4 w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowy zapis o treści:
 „W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia” zastępuje się treścią w brzmieniu: „W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej uwzględniającej następujące zagadnienia: ochrona zdrowia i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy zdrowia populacji, ekologii, problemów społeczno-socjalnych, w tym zagadnień związanych z ochroną środowiska, zanieczyszczeniami, zagrożeniami cywilizacyjnymi, profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych w obszarze UE”.
7. W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku pedagogika:
- w pkt. 2 st. niestacjonarne pierwszego stopnia dodaje się specjalność: - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (N). Kryteria kwalifikacji:
 dla kandydatów zdających egzamin dojrzałości tzw. „starą maturę”: Egzamin ustny: - język angielski. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
 dla kandydatów zdających egzamin maturalny tzw. „nową maturę”: Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego: język angielski
 dla wszystkich kandydatów: Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama C-dur) i poprawności wymowy.
-  skreśla się pkt.6
8. W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w pkt. 1 skreśla się wyrazy „i niestacjonarne” oraz specjalności: prowadzenie zespołów muzycznych, edukacja artystyczna i animacja kultury”.
9. W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w pkt. 2:
- skreśla się wyrazy „i niestacjonarne”
- dotychczasowa specjalność „edukacja artystyczna i animacja kultury” zmienia się na „edukacja muzyczna”
- w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowy tekst zastępuje się treścią: „Konkurs dyplomów. W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.”
10. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku ekonomia studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowy tekst zastępuje się wyrazami: Konkurs świadectw:
  - matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy
11. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r. na kierunku ekonomia w pkt. 3 i 4 skreśla się wyrazy „z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004”.
12. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2005 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku politologia, w pkt 1 w tabeli kryteria kwalifikacji dodaje się przedmiot: - język obcy.
13. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r., na kierunku zarządzanie i marketing studia stacjonarne lub niestacjonarne pierwszego stopnia w tabeli kryteria kwalifikacji dotychczasowy tekst zastępuje się treścią: „Konkurs świadectw:
  - matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy”.
14. W części V, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r. na kierunku zarządzanie i marketing w pkt. 3 i 4 skreśla się wyrazy „z lat 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004”
15. W części II Filii w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 36/2006 z dnia 25 maja 2006 r.  na Wydziale Nauk Społecznych na kierunku pedagogika:
-  w pkt. 1 skreśla się specjalności:
 „pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną”
  „pedagogika zdrowia i wychowanie fizyczne”
 „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z edukacja artystyczną”
 „pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną”
 „pedagogika wychowania obronnego z wychowaniem fizycznym”
- w pkt. 2 dodaje się wyraz „stacjonarne”


§ 2

Występujące w treści uchwały wyrazy „zarządzanie i marketing” zastępuje się wyrazem „zarządzanie”.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Pobierz uchwałę w formacie PDF

 66  - uchwała zm. Rekrutacja 2007 r..pdf

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka