Uchwała nr 60/2006

Uchwała Nr  60 /2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  26 października 2006  roku


w sprawie wyrażenia zgody na  zwrot przez Uczelnię darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego 10


Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit.a i art. 90 ust. 4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365)  oraz §31 ust. 2 pkt 13 lit. a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na dokonanie zwrotu przez Uczelnię darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Batorego  10 oznaczonej działką o numerach 325, 326/3, 325/4, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta  KW 72072.

§2

1. Zwrot nieruchomości, o której mowa w §1  niniejszej uchwały, nastąpi na rzecz gminy Piotrków Trybunalski po uprzednim uzgodnieniu  zwrotu nakładów poniesionych przez Uczelnię.
2. Zwrot nieruchomości, o której mowa w §1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pobierz uchwałę w formacie PDF

 60 - uchwała zwrot nieruch.pdf


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka