Uchwała nr 58/2006

Uchwała  Nr 58/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 28 września 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uczelnię projektu  współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

1. Senat wyraża zgodę na  realizację przez Uczelnię projektu w ramach postępowania konkursowego nr 7/2.a/2006 „Alternatywne formy edukacji przedszkolnej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a współfinansowanego z Europejskiego  Funduszu Społecznego.
2. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem wyboru oferty Uczelni  w postępowaniu konkursowym.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka