Uchwała nr 56/2006

Uchwała  Nr   56/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia  28 września  2006 roku


w sprawie zmiany uchwały  Nr 35/2006 z dnia  25  maja  2006 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2006/2007


Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 68 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się co następuje:


§ 1


W uchwale Nr 35/2006 z dnia  25  maja  2006 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2006/2007 § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego w roku akademickim 2006/2007 dla pracowników zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach lub pełniących funkcje  wynosi:
1) rektora i prorektorów – 120 godzin,
2) profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego - 180 godzin,
3) adiunkta i asystenta - 240 godzin,
4) starszego wykładowcy, wykładowcy, oraz równorzędnych - 360 godzin,
5) docenta- 300 godzin,
6) lektora i instruktora oraz równorzędnych - 540 godzin.”


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października  2006 roku .


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka