Uchwała nr 55/2006

Uchwała Nr  55/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  przez  Uczelnię zabudowanej  nieruchomości  położonej w Kielcach  przy ul. Podklasztornej 117

 

Na podstawie  art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.b Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Senat wyraża zgodę nabycie  przez Uczelnię od Gminy Kielce zabudowanej nieruchomości położonej w Kielcach  przy ul. Podklasztornej 117, dla której jest urządzona księga wieczysta  nr kw 48661  za cenę 3.751,100 zł. (słownie: trzy miliony siedemset  pięćdziesiąt jeden  tysięcy sto złotych 0/100). 
2. Nabycie  nieruchomości,  o której mowa w ust. 1 może nastąpić po zastosowaniu  przez Gminę Kielce bonifikaty ceny do kwoty 3.110.747,00 zł. (słownie: trzy miliony sto dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych 0/100).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka