Uchwała nr 53/2006

Uchwała Nr  53/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 lipca 2006 r.

zmieniająca uchwałę nr 66/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 
Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat ustala, co następuje:

§ 1
 

1. W załączniku nr 2:
a) w części V. Wydział Zarządzania i Administracji  na kierunku ekonomia zmienia się  część tabeli kryteria kwalifikacji  dla kandydatów na studia zdających egzamin maturalny tzw. nową maturę poprzez zastąpienie wyrazów „średnia z obu przedmiotów”  wyrazami  „suma z obu przedmiotów”.
b) w części V. Wydział Zarządzania i Administracji  na kierunku zarządzanie i marketing zmienia się  część tabeli kryteria kwalifikacji  dla kandydatów na studia zdających egzamin maturalny tzw. nową maturę poprzez zastąpienie wyrazów  „średnia z obu przedmiotów” wyrazami  „suma z obu przedmiotów”.


 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka