A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 24/2006

Zarządzenie Nr 24/2006


Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27  czerwca 2006 roku


zmieniające zarządzenie nr 50/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego


Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§1


W § 1 zarządzenia nr 50/2005  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wprowadza się ustęp 6 w następującym brzmieniu;

              „ 6. Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska”.
 

§2


Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.


R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz