Uchwała nr 51/2006

Uchwała Nr  51 /2006

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  29 czerwca  2006 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Institut De Radioprotection Et De Surete Nucleaire (Francja)


Na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt 7 ustawy z  dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365)  uchwala się, co następuje:

§1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora umowy o współpracy pomiędzy Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego w Kielcach a  Institut De Radioprotection Et De Surete Nucleaire (Francja) oraz Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

 

§2


Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka