Uchwała nr 48/2006

Uchwała Nr  48/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2006 roku

w sprawie przyjęcia zasad misji i strategii zadań Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana  Kochanowskiego  w Kielcach


Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:


 

§ 1

1. Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, przyjmuje misję oraz strategię rozwoju Uczelni.
2. Założenia misji i strategii rozwoju Uczelni oraz priorytety działań określa złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik - dostępny w wersji uchwały w formacie pdf (120kb)


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka