Uchwała nr 47/2006

Uchwała  Nr  47 /2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   29 czerwca 2006 roku


w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania rektora z działalności Uczelni w 2005 roku


       Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr164, poz. 1365 ) uchwala się, co następuje:


§1

Zatwierdza się sprawozdanie rektora z działalności Uczelni za 2005 rok, stanowiące  załącznik do uchwały.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik - sprawozdanie rektora dostępne w wersji uchwały w formacie pdf (800kb)


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka