Uchwała nr 46/2006

Uchwała Nr  46/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2006 r.


zmieniająca uchwałę nr 66/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007


 Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat ustala, co następuje:


§ 1


W § 8 dotychczasowy ust. 1 i 2 zastępuje się treścią w brzmieniu:
1. Kandydaci na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia składają komplet obowiązujących dokumentów w następujących terminach:
a) na studia stacjonarne - do dnia 15 lipca 2006 r. (kandydaci ze „starą maturą”) i do dnia 20 lipca 2006 r. (kandydaci z „nową maturą”), z tym, że na kierunek filologia ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz na kierunki: chemia, malarstwo, zarządzanie i marketing  -  do dnia 31 sierpnia 2006 r.;
b) na studia niestacjonarne - do dnia 15 lipca 2006 r. (kandydaci ze „starą maturą”) i do dnia 20 lipca 2006 r. (kandydaci z „nową maturą”), z tym, że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska, geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - do dnia 31 sierpnia 2006 r.
2. Postępowanie kwalifikacyjne na studia wymienione w ust. 1 odbywać się będzie w dniach:
a) na studia stacjonarne - od 17 do 27 lipca 2006 r., z tym, że na kierunek filologia ze specjalnościami : filologia angielska, filologia germańska, na kierunek pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz na kierunki: chemia i malarstwo, zarządzanie i marketing - od 8 do 15 września 2006 r.;
b)  na studia niestacjonarne - od 17 do 27 lipca 2006 r., z tym że na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska, historia, biologia, chemia, ochrona środowiska geografia, matematyka i filologia ze specjalnościami filologia angielska, filologia germańska i filologia rosyjska, zarządzanie i marketing oraz na wszystkie kierunki w Filii w Piotrkowie Trybunalskim - od 8 do 15 września 2006 r.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka