Uchwała nr 45/2006

Uchwała  Nr 45/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  29 czerwca 2006 r.

w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się  o przyjęcie na studia w latach akademickich  2006/2007 - 2008/2009

 

Na podstawie art.169 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2006  r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się zasady przyjęć na studia laureatów i finalistów zawodów trzeciego stopnia (centralnych) olimpiad określone w załączniku  do niniejszej uchwały.


§ 2

Uprawnienia określone w załączniku przysługują laureatom i finalistom olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia, tylko raz i wyłącznie w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Podstawą preferencji jest wynik uzyskany w olimpiadach zarówno w roku egzaminu maturalnego, jak i  w latach wcześniejszych.

 

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 października 2006 r.
2. Traci moc obowiązującą z dniem 30 września 2006 r.:
a) uchwała Senatu nr 15/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się  o przyjęcie na studia w latach akademickich  2006/2007 - 2008/2009,
b) uchwała Senatu nr 32/2005 z dnia 19 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę Senatu 15/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uprawnień uczestników olimpiad przedmiotowych, ubiegających się  o przyjęcie na studia w latach akademickich  2006/2007 - 2008/2009. 

  Załącznik

                                                                                  do uchwały Senatu nr   45/ 2006

                                                                                  z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

Uprawnienia

laureatów i finalistów zawodów trzeciego stopnia (centralnych )olimpiad,
ubiegających się o przyjęcie na studia  w latach akademickich 2006/2007 - 2008/2009

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

 

Wydział Humanistyczny

 

1.

Informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo

·      literatury i języka polskiego

·      języka angielskiego

·      języka francuskiego

·      języka niemieckiego

·      języka rosyjskiego

·      historyczna

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

2.

Filologia

specjalności:

- filologia rosyjska

- język rosyjski biznesu

 

 

·      języka rosyjskiego

 

 

- filologia angielska

 

·      języka angielskiego

 

 

- filologia germańska

·      języka niemieckiego

3.

Filologia polska

·      literatury i języka polskiego

4.

Historia

·      historyczna

·      wiedzy o Unii Europejskiej

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy o Prawach Człowieka

·      losy Polaków na Wschodzie

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

5.

Biologia

·      biologiczna

·        ekologiczna

6.

Chemia

specjalności:

- chemia z biologią

·      biologiczna

·      chemiczna

- pozostałe specjalności

·        chemiczna

7.

Fizyka

·      matematyczna

·      fizyczna

·      astronomiczna

 


 

 

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

 

8.

Geografia

·      geograficzna i nautologiczna

·      astronomiczna

·       ekologiczna

9.

Informatyka

·      informatyczna

·      matematyczna

10.

Matematyka

·      matematyczna

·      fizyczna

·      informatyczna

11.

Ochrona środowiska

·      biologiczna

·       ekologiczna

·      chemiczna

Wydział  Nauk o Zdrowiu

 

12.

Fizjoterapia

·      biologiczna

13.

Pielęgniarstwo

·      biologiczna

14.

Położnictwo

·      biologiczna

Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

15.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

·      artystyczna*

16.

Pedagogika

specjalności:

- pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej

- resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

·      literatury i języka polskiego

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      historyczna

- rewalidacja z terapią pedagogiczną

 

·        biologiczna

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z   nauczaniem języka angielskiego

·        języka angielskiego*

Wydział Zarządzania i Administracji

 

17.

Ekonomia

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy ekonomicznej

·      wiedzy o Unii Europejskiej

18.

Politologia

·    wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·    wiedzy o Unii Europejskiej

·     geograficzna i nautologiczna

·    wiedzy o Prawach Człowieka

·         filozoficzna

·         wiedzy ekonomicznej

·    historyczna

19.

Zarządzanie i marketing

 

·      wiedzy ekonomicznej

 

Lp.

 

Kierunek studiów

Przyjęcia na studia z pominięciem egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw

 

 

 

Nazwa olimpiady

 

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Wydział Filologiczno-Historyczny

 

1.

Filologia

specjalność:

- filologia angielska

 

·      języka angielskiego

2.

Filologia polska

·      literatury i języka polskiego

3.

Historia

·      historyczna

·      wiedzy o Unii Europejskiej

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

·      wiedzy o prawach człowieka

·      losy Polaków na Wschodzie

4.

Stosunki międzynarodowe

·      historyczna

·      wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

Wydział Nauk Społecznych

 

5.

Ekonomia

specjalności:

- logistyka i marketing

- ubezpieczenia

- procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej

 

 

·      wiedzy ekonomicznej

 

- metody ilościowe w gospodarce  żywnościowej

- ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw

·      wiedzy ekonomicznej

·      wiedzy ekologicznej

·      wiedzy o żywieniu

·      biologiczna

·      chemiczna

6.

Pedagogika

·      literatury i języka polskiego

7.

Socjologia

·        literatury i języka polskiego

·      języka angielskiego

·      języka francuskiego

·      języka niemieckiego

·      języka rosyjskiego

·        historyczna

·        geograficzna i nautologiczna

·        wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

 

* - zwolnieni z egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej. Obowiązuje sprawdzian uzdolnień  praktycznych.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka