Uchwała nr 43/2006

Uchwała  Nr  43/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  29 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania  Zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

Na podstawie § 32 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach  uchwala się, co następuje:


§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach w wyniku wyboru powołuje w skład  Zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, następujące osoby:

1. prof. dr hab. Jacek Semaniak,
2. prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska,
3. prof. Janusz Król
4. dr Monika Szpringer
5. mgr Michał Skowroński


§2

Członkowie Zespołu ds. opracowania zasad wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia mogą  zaprosić do współpracy  z głosem doradczym  inne osoby.


§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka