Uchwała nr 42/2006

Uchwała  Nr  42/2006

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 22 czerwca 2006 roku

stanowisko Senatu w sprawie  zachowań  o charakterze korupcyjnym


Na podstawie art. 62 ust. 1  pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 31 ust. 2 pkt 21) Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach uchwala się, co następuje:


§ 1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża dezaprobatę wobec  zachowań o charakterze  korupcyjnym. Postępowanie polegające na  oferowaniu lub przyjmowaniu korzyści majątkowych albo  osobistych w związku  z wykonywaniem czynności zawodowych  lub z pełnieniem funkcji w Uczelni albo uczestniczeniem w procesie kształcenia narusza nie tylko prawo, ale przede wszystkim jest sprzeczne z zasadami etyki i moralności. Złamanie przedmiotowych norm stanowi w przypadku nauczycieli akademickich naruszenie godności zawodu nauczyciela, zaś w przypadku studentów stanowi czyn naruszający godność studenta. Takie zachowanie jest   potępienie przez społeczność akademicką.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka