Uchwała nr 37/2006


Uchwała  Nr 37/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25 maja 2006 roku


w sprawie liczebności grup studenckich i rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się następujące rodzaje i minimalną liczebność w grupach studenckich na zajęciach dydaktycznych zorganizowanych z wyłączeniem ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Symbol grupy

Nazwa grupy

Rodzaj zajęć

Liczba studentów w grupie

W

wykładowa

wykłady inne niż wymienione poniżej

wykład jest prowadzony zgodnie z planem studiów dla studentów danego kierunku studiów, w miarę możliwości należy łączyć wykłady tego samego przedmiotu dla całego wydziału lub kilku kierunków

WS

wykładowa specjalizacyjna

wykład specjalizacyjny, wykład monograficzny, wykład w grupie przedmiotów obieralnych
i fakultatywnych

 

20

C

ćwiczeniowa

ćwiczenia audytoryjne

25

K

konwersatoryjna

konwersatorium, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego, warsztaty

 

20

J

językowa

lektoraty języków obcych

15

L

 

laboratoryjna

 

ćwiczenia laboratoryjne,  ćwiczenia terenowe, ćwiczenia przygotowania sportowego, proseminarium, seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa, pracownia specjalistyczna, ćwiczenia nauki i doskonalenia pływania

 

10

P

ćwiczeń praktycznych

ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia artystyczne,

ćwiczenia metodyczne w szkole, ćwiczenia rehabilitacji ruchowej

 

8


§ 2

Ustala się następujące rodzaje i liczebność w grupach studenckich na zajęciach dydaktycznych z ćwiczeń artystycznych na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Przedmiot

Liczba studentów w grupie

Fortepian

1 osoba

Drugi instrument

1 osoba

Dyrygowanie/Czytanie partytur

1-2 osoby

Akompaniament z elementami improwizacji

1-2 osoby

Improwizacja fortepianowa

1-2 osoby

Emisja głosu

1-2 osoby

Instrumentacja

4-6 osób

Propedeutyka kompozycji

4-6 osób

Instrumenty szkolne

4-6 osób

Harmonia klasyczna z podstawami harmonii współczesnej

6-10 osób

Kształcenie słuchu

6-10 osób

Ekspresja muzyczno-ruchowa

6-10 osób

Seminarium

6-12 osób

Zespoły wokalne

zbiorowo

Chór

zbiorowo


§ 3

Ustala się następujące formy zajęć niezorganizowanych:
1) projekt własny (projekt, referat, udział w pracach badawczych ) - symbol PW,
2) praca dyplomowa – symbol PD.

§ 4

1. Podziału na grupy studenckie na każdym roku studiów dokonuje kierownik jednostki prowadzącej dany kierunek studiów z zastrzeżeniem ust. 2.


2. Podziału na grupy studenckie z przedmiotów nadzorowanych i realizowanych przez jednostki międzywydziałowe dokonuje kierownik jednostki międzywydziałowej prowadzącej dane zajęcia dydaktyczne.


3. Podziału na grupy studenckie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych dla studentów różnych kierunków na danym wydziale dokonuje dziekan.


4. W wypadku gdy szczególny charakter zajęć lub liczba studentów na danym roku studiów, wydziale, kierunku, specjalności nie pozwala na dokonanie podziału na grupy studenckie w liczbie określonej w § 1 lub § 2, prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, na wniosek właściwego dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej) może ustalić inną liczebność grup studenckich na dany rok akademicki, mając na uwadze uwarunkowania merytoryczne i finansowe. Zasady, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się do grup seminaryjnych wskazanych w § 7 ust. 2.

5. Grupy konwersatoryjne tworzy dziekan właściwego wydziału (kierownik jednostki międzywydziałowej) za zgodą prorektora ds. dydaktycznych  i studenckich.

 
6. Kierownicy jednostek prowadzących dany kierunek studiów, zobowiązani są dokonywać korekty liczby grup, jeżeli liczba studentów ulega zmianie w czasie trwania roku akademickiego.


§ 5

1. Jednostkami organizacyjnymi w ramach których rozliczane jest pensum dydaktyczne są wydział, instytut, katedra, samodzielny zakład oraz jednostki międzywydziałowe.


2. W ramach wydziału za rozliczenie pensum odpowiedzialni są kierownicy jednostek prowadzących dany kierunek studiów  oraz kierownicy jednostek międzywydziałowych.

§ 6

1. W ramach obowiązkowego pensum dydaktycznego realizowane są rodzaje zajęć dydaktycznych określone w   § 1 i 2  oraz praktyki na kierunkach medycznych.


2. W przypadku, gdy liczba godzin dydaktycznych, o których mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązkowego pensum, wliczane do pensum mogą być obliczeniowe godziny dydaktyczne za następujące zajęcia:


a) ćwiczenia terenowe, obozy, objazdy naukowe,
b) hospitacje praktyk śródrocznych,
c) prowadzenie seminariów naukowych na kierunkach posiadających uprawnienia do doktoryzowania oraz seminariów metodologicznych,
d) praktyki zawodowe.


§ 7

1. Jedną godzinę rozliczeniową stanowi trwająca 45 minut godzina dydaktyczna zajęć określonych w § 1 i 2.


2. Jeżeli liczebność grupy laboratoryjnej w ramach seminarium dyplomowego jest mniejsza od określonej w § 1 lub 2, rozliczeniową liczbę godzin oblicza się jako iloczyn rzeczywistej liczby godzin oraz współczynnika będącego ilorazem rzeczywistej liczby studentów do minimalnej liczebności grupy. Liczebność grupy brana do obliczeń powinna być równa rzeczywistej liczbie studentów uczestniczących w zajęciach.

§ 8

1. Wszystkie zajęcia realizowane przez nauczycieli akademickich i ujęte w planie studiów wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych.

2. Przy wliczaniu do pensum godzin dydaktycznych realizowanych w ramach zajęć, o których mowa w § 6 w pierwszej kolejności wliczane są godziny dydaktyczne realizowane na studiach stacjonarnych, a następnie godziny dydaktyczne realizowane na studiach niestacjonarnych.


3. Godziny dydaktyczne realizowane na studiach podyplomowych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni wprowadza się do karty indywidualnych obciążeń dydaktycznych – odrębnej dla każdej formy kształcenia.


4. Zajęcia realizowane na studiach podyplomowych przez nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uczelni mogą stanowić uzupełnienie części jego pensum dydaktycznego.

§ 9


Nauczycielowi akademickiemu prowadzącemu zajęcia, których rzeczywisty czas trwania jest trudny do ustalenia, zalicza się z tego tytułu jako zrealizowane następujące liczby obliczeniowych godzin dydaktycznych:


Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Opieka nad kołem naukowym

15 godzin

Hospitacja całości praktyk śródrocznych jednej grupy studenckiej

1/3 łącznej liczby godzin praktyki śródrocznej jednej grupy studenckiej

Ćwiczenia terenowe, obozy, objazdy naukowe

6 godzin/dobę

Seminarium naukowe na kierunkach posiadających prawo do doktoryzowania

30 godzin/rok

Seminarium metodologiczne zatwierdzone przez radę wydziału

30 godzin/rok§ 10

Wysokość wynagrodzenia za jedną godzinę zajęć dydaktycznych ponad ustalone pensum oraz terminy wypłat wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych z tytułu realizowanych zajęć dydaktycznych określa Rektor odrębnymi zarządzeniami.

§ 11

Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych powinni dążyć do takiej organizacji procesu dydaktycznego, aby koszty jego realizacji (rozliczenie roku akademickiego) nie powodowały przekroczenia przychodów danej jednostki.

§ 12

Traci moc obowiązującą:
1) uchwała nr 10/2004 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych rozliczanych w ramach pensum oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych nauczycieli akademickich,
2) uchwała nr 13/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie rodzaju zajęć dydaktycznych i liczebności grup studenckich.


 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2006 r. 

  


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka