Uchwała nr 36/2006

Uchwała Nr 36/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  25  maja  2006 r.


w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) uchwala się, co następuje:


§ 1.


1. Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia.


2. Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.


3. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza 110 % planowanej liczby miejsc na dany kierunek studiów odstępuje się od postępowania kwalifikacyjnego, kwalifikując wszystkich zgłoszonych na I rok studiów. Przepisu tego nie stosuje się do:


1) studiów pierwszego stopnia na kierunkach:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne),
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) ekonomia (studia stacjonarne) w Kielcach,
d) filologia, specjalność filologia angielska i filologia germańska (studia stacjonarne           i niestacjonarne),
e) malarstwo (studia stacjonarne),
f) pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (studia stacjonarne) w Kielcach,
g) zarządzanie i marketing (studia stacjonarne)


2) studiów drugiego stopnia na kierunkach:
a) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne),
b) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne),
c) pedagogika, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (studia stacjonarne) w Kielcach – dotyczy absolwentów innych uczelni.


§ 2.


1. Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.


2. Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.


3. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.


4. W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:
a) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego,
b) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:
- wynik z części zewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:


W=0,40 P + 0,60 R


P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych
R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych
(maksymalna liczba W=100)


c)  na kierunku filologia, specjalność filologia angielska w Filii AŚ w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:
- wynik z części wewnętrznej egzaminu maturalnego z obowiązującego na egzaminie przedmiotu przelicza się wg wzoru:


W = R x 0,5
W = P x 0,3


P - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych
R -wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych

d) kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

100

 

6

90

90

 

5

75

75

 

4

60

60

 

3

45

45

 

2

30

30

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0


§ 3.

1. Egzamin wstępny na studia jednolite magisterskie i studia pierwszego stopnia jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2. W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3. Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4.

Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5.

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2. Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3. Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:

a) przewodniczący,
b) sekretarz,
c) członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich i przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

4. Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 25 kwietnia 2007 r.

5. Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a) sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;
b) zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;
c) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
d) sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego.
e) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;
f) pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia.
g) sporządzanie listy rezerwowej;
h) opiniowanie odwołań;
i) wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału.

6. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;
b) opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych;
c) podejmowanie decyzji, na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych, odnośnie ewentualnego ogłoszenia drugiego naboru w przypadkach nie wypełnienia limitu przyjęć na danym kierunku (specjalności).

§ 6.

1. Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2. Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3. Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 7.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1) dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza-podania według ustalonego w Uczelni wzoru;
2) dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku  wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęcia na studia)
oraz, w przypadku zakwalifikowania kandydata do postępowania kwalifikacyjnego, złożenie odpowiednich dokumentów tj.:

a) świadectwa dojrzałości (oryginału lub jego odpisu wydanego przez szkołę lub OKE); kopii świadectwa ukończenia szkoły - kandydat na studia pierwszego stopnia
b) świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - kandydat na studia drugiego stopnia;
c) świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz zaświadczenia o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;
d) świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej – kandydat na kierunek pielęgniarstwo;
e) świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia szkoły położnych – kandydat na kierunek położnictwo;
f) świadectwa lekarskiego stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
g) 4 fotografii;
h)  kserokopii dowodu osobistego.

2. Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2007. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2007 r.

§ 8.

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2007/2008 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2007 r.

§ 9.

1. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki i formy studiów określa załącznik nr 1.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik nr 1
do uchwały Senatu nr   36 /2006
z dnia 25 maja 2006 r.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego
1. Zasady ogólne:

1. Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli takowy jest przewidziany na danym kierunku (specjalności).

3. Dodatkowy nabór, podobnie jak pierwszy nabór, winien być podany do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

4. W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o zdanym egzaminie w innej uczelni z przedmiotów objętych kryteriami kwalifikacji na danym kierunku.

5. Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 


2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):
1. Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

2. Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

3. Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

4. Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

5. Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

1. Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2. Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3. Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1. Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest konkurs świadectw lub średnia ocen, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1) kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości.   W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

70

dobry

70

dostateczny

50

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

302) kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia  się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg wzoru określonego w § 2 ust. 4 pkt. b).

3) Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 20 %

Na niżej wymienionych kierunkach przedmiotami kierunkowymi uznaje się:
a) politologia – historia lub wiedza o społeczeństwie
b) socjologia, stosunki międzynarodowe – historia,
c) ekonomia, zarządzanie i marketing – matematyka,
d) fizjoterapia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, pielęgniarstwo, pedagogika, położnictwo, zdrowie publiczne – język polski,
e) chemia ze specjalnością chemia z biologią, ochrona środowiska – chemia lub biologia.
W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

2. W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście klasyfikacyjnej decydować będzie w kolejności:

a) liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości;
b) ocena na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów objętych konkursem świadectw;
c) średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły z dwóch przedmiotów, uznanych przez komisję rekrutacyjną za pokrewne kierunkowi studiów.

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie   ostatecznych rozstrzygnięć.

4. W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5. W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie lub najwyższy wynik w skali procentowej.

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1. Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów w przewidzianym terminie.

2. Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3. Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

a) sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym,
b) sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,
c) sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,
d) zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.

5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

6. Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 

Załącznik nr 2 Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2007/2008 dostępny w wykazie uchawał Senatu z 2006 roku w odrębnym pliku PDF.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka