Uchwała nr 35/2006

Uchwała  Nr 35/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  25  maja  2006 roku


w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2006/2007Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 68 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 11. Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego w roku akademickim 2006/2007 dla pracowników zatrudnionych na niżej wymienionych stanowiskach wynosi:

1) rektora i prorektorów – 120 godzin,
2) profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego oraz docenta - 180 godzin,
3) adiunkta i asystenta - 240 godzin,
4) starszego wykładowcy, wykładowcy oraz równorzędnych - 360 godzin,
5) lektora i instruktora oraz równorzędnych - 540 godzin.

2. Obowiązkowy wymiar pensum dydaktycznego może zostać obniżony nie więcej niż o 60 godzin dla nauczycieli akademickich, którym powierzono wykonywanie ważnych zadań dla Uczelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.

§ 2


1. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego nie zaplanowano obciążenia dydaktycznego z powodu:


1) zatrudnienia po rozpoczęciu roku akademickiego,
2) przewidzianej nieobecności w pracy związanej między innymi z długotrwałą chorobą, urlopem bezpłatnym lub innym zwolnieniem od pracy,
3) odbywaniem służby wojskowej,
4) urlopem macierzyńskim,
5) urlopem naukowym,
6) ustaniem stosunku pracy przed zakończeniem roku akademickiego
zalicza się do przepracowanych godzin zajęć dydaktycznych jedną trzydziestą ustalonego dla danego stanowiska rocznego pensum za każdy tydzień nieobecności przypadającej za okres, w którym prowadzone są w uczelni zajęcia dydaktyczne.


2. Decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w przypadkach opisanych w ust. 1 podejmuje dziekan.


§ 3


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.


2. Z dniem wejścia w życie przedmiotowej uchwały traci moc obowiązującą uchwała Senatu nr 30/2005 z dnia 19 maja 2005 roku w sprawie obowiązkowego wymiaru pensum dla nauczycieli akademickich i warunków jego obniżania w roku akademickim 2005/2006.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka