Uchwała nr 34/2006

Uchwała Nr 34/2006


Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 maja  2006 roku

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok


 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.)   uchwala się, co następuje:

§1

Uchwala się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2006 rok stanowiący załącznik do uchwały.

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik - plan rzeczowo- finansowy dostępny w wykazie uchawał Senatu z 2006 roku w dwóch odrębnych plikach PDF.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka