Uchwała nr 25/2006

Uchwała Nr 25/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2005

 

Na podstawie art.53 ust.3 ustawy z dn.29.09.1994 r. o Rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz.694 ze zm.) § 31 ust.2 pkt.8 Statutu; art.62 ust.2 pkt 2, ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 165 ze zm.) oraz § 18 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni (Dz. U. nr 84, poz. 380 ze zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Wynik finansowy Uczelni za rok 2005 stanowi stratę netto w kwocie 1.241.895,25 zł. i jest wynikiem skonwertowanym odpowiednio:

 

1)      Uczelni w Kielcach, która zakończyła rok 2005 wynikiem dodatnim netto w kwocie 1.064.273,38 zł. oraz

2)      Filii w Piotrkowie Trybunalskim, która zakończyła rok 2005 stratą netto w kwocie   2.306.168,63 zł.

Wyniki finansowe zostają w jednostkach, gdzie zostały osiągnięte i zostają przeznaczone odpowiednio:

1) dodatni wynik finansowy stanowiący zysk netto Uczelni w Kielcach pozostaje w dyspozycji Uczelni i zwiększa fundusz zasadniczy tej jednostki,

2) ujemny wynik finansowy stanowiący stratę netto Filii w Piotrkowie Trybunalskim obciąża fundusz zasadniczy tej jednostki.                   

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka