Uchwała nr 23/2006

Uchwała Nr 23/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

 

 

Na podstawie art.62 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005  roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.165 ze zm.) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz.694 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2005, wykazujące:

1) w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2005 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 101.970.609,21 obejmujący:

- Bilans Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach sporządzony na dzień 31.12.2005r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł. 81.298.345,45    

- Bilans Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim sporządzony na dzień 31.12.2005 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę zł. 20.672.263,76.

2) w rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 r. stratę netto w wysokości 1.241.895,25 obejmujący:

- Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach wykazujący zysk netto w wysokości zł. 1.064.273,38

- Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 do 31.12.2005 Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim wykazujący stratę netto w wysokości zł.

 2.306.168,63

3) w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o sumę 309.167,59 obejmujące:

- Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach , wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę zł. 2.753.111,74 

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę zł. 2.443.944,15

4) w zestawieniu zmian w kapitale za rok obrotowy 01.01.2005 do 31.12.2005 zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.406.168,22 obejmujące:

- Zestawienie zmian w kapitale Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach wykazujące zmniejszenie kapitału własnego za rok obrotowy 2005 o kwotę zł. 3.210.874,60

- Zestawienie zmian w kapitale Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, wykazujące zmniejszenie funduszu własnego za rok obrotowy 2005 o kwotę zł. 195.293,62.  

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka