Uchwała nr 21/2006

Uchwała  Nr   21 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia   27  kwietnia 2006 roku

 

w sprawie Regulaminu Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 i art. 160 oraz art. 161 ust. 3  ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 2 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Uchwala  się  Regulamin Studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, stanowiący załącznik do uchwały.

 

 

§ 2

 

Traci moc obowiązująca Uchwała Nr 25/2001 roku  Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 czerwca 2001 roku w sprawie regulaminu studiów Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zmianami.

 

§ 3

 

Regulamin Studiów wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Tekst Regulaminu studiów w pliku w formacie PDF.

  

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka