Uchwała nr 18/2006

Uchwała  Nr  18 /2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia 23 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów zlokalizowanych na terenie „B” Campusu Uczelnianego

 

     Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365)  oraz na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.       Senat Uczelni wyraża zgodę opracowanie koncepcji architektonicznej obiektów wydziałów zlokalizowanych na terenie„B” Campusu Uczelnianego.

2.       Szacunkowy koszt opracowania, o którym mowa w ust. 1  wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka