Uchwała nr 17/2006

Uchwała Nr   17/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości   gruntu położonego  w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej

 

Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości położonej  w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej składającej  się z części działki gruntu o numerze 144/23 łącznej powierzchni 550 m2 , dla której  jest to  urządzona jest księga wieczysta KW 88226/6.

 

§ 2

 

Zbycie prawa użytkowania wieczystego, o których mowa  w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w trybie bezprzetargowym  na rzecz Echo Investment S.A.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka