Uchwała nr 14/2006

Uchwała Nr  14/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  23 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie  zamiany nieruchomości

 

Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

 

Senat wyraża zgodę na dokonanie zamiany przynależnego Uczelni prawa użytkowania wieczystego  gruntu położonego  w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od  gruntu przedmiot prawa własności,  dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW 64100 na  przynależne Miastu Kielce prawo użytkowania wieczystego  zabudowanego gruntu położonego  w Kielcach przy ul. Podklasztornej 117 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, dla której to nieruchomości urządzona jest księga wieczysta KW 48661.

 

 

§ 2

 

Zamiana nieruchomości, o której mowa  w § 1 niniejszej uchwały nastąpi po uzyskaniu przez Uczelnię zgody ministra  właściwego ds. Skarbu Państwa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka