Uchwała nr 11/2006

Uchwała Nr  11/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanego gruntu położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 oraz prawa własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności

 

Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię prawa własności zabudowanego gruntu położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Iwaszkiewicza 1 o łącznej powierzchni 0,3343 ha, oznaczonego działkami o numerach 6/8 i 6/9, dla którego to gruntu urządzona jest księga wieczysta KW 49979.

 

§ 2

 

1.       Zbycie prawa własności oraz prawa własności budynku, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Piotrków Trybunalski.

2.       Zbycie praw własności oraz praw własności budynku, o których mowa  w § 1 przedmiotowej uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr 67/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia   24 listopada 2005 roku.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka