Uchwała nr 10/2006

Uchwała Nr  10/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 marca 2006 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Uczelnię nieruchomości  położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej  i Dworskiej

 


Na podstawie   art. 62 ust. 2 pkt. 4 lit a i art. 90 ust. 4 ustawy z  dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365) oraz § 31 ust. 2 pkt 13 lit.a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na sprzedaż przez Uczelnię zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztanowej  oznaczonej działką o nr 137/10, dla której jest urządzona jest księga wieczysta o numerze nr 137/10 oraz przy ul. Dworskiej oznaczonej działką o nr 192/2,  dla której to nieruchomości  urządzona jest księga wieczysta KW 59278.

 

§ 2

 

Zbycie nieruchomości, o której mowa w § 1  uchwały może nastąpić po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. Skarbu Państwa. 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka