Uchwała nr 8/2006

Uchwała Nr  8/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 23 lutego 2006 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 66/2005 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007

 

               

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) Senat ustala, co następuje:

 

§ 1

 

1.    W § 2 ust. 4 dodaje się pkt d) następującej treści:

“Kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

100

 

6

90

90

 

5

75

75

 

4

60

60

 

3

45

45

 

2

30

30

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

                                                                                                                     

2. W § 3:

     a) skreśla się ust. 3 o treści w brzmieniu: „3. Zwalnia się z egzaminu wstępnego kandydatów posiadających Dyplom Matury Międzynarodowej wydany przez Biuro IB w Genewie.”

    b) dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nową numerację i oznaczony zostaje jako ust. 3.

3. W załączniku nr 2:

a)  w części II. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy na kierunku informatyka dodaje się specjalność: „teleinformatyka”

b)  w części IV. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny na kierunku pedagogika zmienia się nazwę specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim na specjalność: „edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka