A A A
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka

Zarządzenie Nr 11/2006

Zarządzenie Nr  11 /2006

Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  1 marca 2006 roku

 

 

zmieniające zarządzenie nr 50/2005 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005 roku w sprawie struktury organizacyjnej  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

 

 

           Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§1

 

 

W § 4 zarządzenia nr 50/2005  Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2005r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego dotychczasową treść  ust. 5  w brzmieniu;

              „5. Zakład Genetyki”

 zastępuje się treścią:

              2. Zakład Biochemii i Genetyki”.

 

 

§2

  

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

 

prof. dr hab. Regina Renz