Uchwała Nr 7/2006

Uchwała Nr 7/2006

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

z dnia   26  stycznia 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie  w Uczelni Akademickiego Biura Karier

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym   (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) oraz § 11 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat wyraża zgodę na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej działającej na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów Uczelni pod nazwą Akademickie Biuro Karier.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka