Uchwała nr 75/2005

Uchwała Nr  75  /2005

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach


z dnia  15 grudnia 2005 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie gwarancji bankowej

 

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie  wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365)  oraz §31 ust. 2 pkt 13 lit. a Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu w ramach sektorowego programu operacyjnego rozwój zasobów ludzkich 2004-2006, w formie gwarancji bankowej na kwotę 2. 161 650,60 zł.

 

 

§ 2

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 71/2005 Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie gwarancji bankowej.

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka