Uchwała nr 74/2005

Uchwała Nr  74 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15  grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji ds. oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta

 

           Na podstawie art. 67 ust. 4 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz uchwały nr 11/2000 Senatu b. WSP s dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad i trybu powołania komisji d/s oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta, uchwala się co następuje:

 

§1

 

Powołuje się Komisję do spraw oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta w następującym składzie:

 

1. prof. zw. dr hab. Andrzej Bogaj - przewodniczacy

2. prof. dr hab. Kazimierz Kik  

3. prof. dr hab. Jerzy Winiarski  

4. prof. dr hab. Jerzy Wiedermann

5. prof. dr hab. Henryk Mitosek                    

6. prof. dr hab. Zdzisław Stoliński

7. prof. dr hab. Maria Żurek                          

8. prof. dr hab. Andrzej Malarewicz    

9.       dr  Marzena Marczewska

10.   dr  Stanisław Huruk

11.   dr Aldona Kopik

 

a nadto w pracach Komisji uczestniczą z głosem doradczym:

1. przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - dr Ewa Górnicka-Michalska

2. przedstawiciel ZNP                         - dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali

 

 

§2

 

Obsługę administracyjną Komisji prowadzi Dział Kadr.

 

 §3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka