Uchwała nr 73/2005

Uchwała Nr   73 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zasad i trybu powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta

 

 

Na podstawie § 67 ust. 3 Statutu Akademii Świętokrzyskiej  im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§1

 

W skład Komisji ds. oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta wchodzą:

1)      prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą jako przewodniczący,

2)      przedstawiciele wydziałów spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego, po jednym z każdego wydziału, zgłoszeni przez dziekanów,

3)      trzech przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta, wybranych przez Senat spośród kandydatów zgłoszonych po jednym z każdego wydziału przez dziekanów.

 

§2

 

W pracach Komisji uczestniczą także z głosem doradczym przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku, zgłoszeni przez uprawnione organa związków.

 

§3

 

Komisję ds. oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta wyłonioną w trybie określonym w § l powołuje Senat na okres nie dłuższy niż kadencja organów Uczelni.

 

§ 4

 

Traci moc obowiązującą uchwała nr 11/2000 Senatu b. WSP im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie zasad i trybu powołania komisji ds. oceny dorobku naukowego i dydaktycznego osób zatrudnionych na stanowisku adiunkta.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka