Uchwała nr 43/2005

Uchwała  Nr  43 /2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  29 września  2005 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie łącznej kwoty kredytów zaciągniętych przez Filię w Piotrkowie Trybunalskim

 

 

       Na podstawie §31 pkt 1 Statutu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na podwyższenie na okres do 30.11.2006 roku kwoty zaciągniętych w Banku Pekao S.A. I Oddział w Piotrkowie Trybunalskim kredytów obrotowych (tj. kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego) do łącznej wysokości 3 min zł. Kwota ta uwzględnia już zaciągnięty zgodnie z umową nr 25/2004 z dnia 13 grudnia 2004 roku oraz aneksem nr l z dnia 09.06.2005 roku kredyt w rachunku bieżącym w kwocie l,0 min zł.

 

Kredyty przeznaczone będą na pokrycie zobowiązań płatniczych z tytułu prowadzonej bieżącej działalności statutowej.

 

§2

 

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka