Uchwała nr 41/2005

Uchwała   Nr  41/2005

 

Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 7 lipca 2005 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 4/2004 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2005/2006

 

            Na podstawie art. 141 ust 1 i 1a ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U Nr 65, poz. 385 ze zm.) uchwala się co następuje.

§ 1

1. W § 2 dodaje się ust. 8 o następującej treści:

 „8. Kandydaci, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości według starego systemu i uzyskali pozytywny wynik w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują dodatkowe punkty. Punkty, o których mowa w zdaniu poprzednim przyznawane są na podstawie oceny ze świadectwa dojrzałości z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym. W przypadku braku oceny ze świadectwa dojrzałości, dodatkowe punkty przyznawane są na podstawie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym. Zasady przyznawania punktów określa poniższa tabela:   

 

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Punkty

ocena

punkty

6

100

5

100

5

83

4

70

4

67

3

40

3

50

 

 

2

33

 

 

2. W § 2 dodaje się ust. 9 o następującej treści:

„9. W przypadkach, gdy postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa przedmioty, dodatkowe punkty, o których mowa w ust. 8 uzyskiwane są na podstawie jednej oceny korzystniejszej dla kandydata ze świadectwa dojrzałości, a w przypadku braku takiej oceny, na podstawie jednej oceny korzystniejszej ze świadectwa ukończenia szkoły średniej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka