Uchwała nr 46/2005

Uchwała  Nr  46/2005

 

 

Senatu  Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia   29    września 2005 roku

 

 

w sprawie zasad  gospodarowania i sposobu podziału środków finansowych

pochodzących  z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz z odpłatności za usługi  edukacyjne

 

 

       Na podstawie art. 117a ust.5 ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385 ze zm.) w związku z art. 275 ust. 2 oraz na podstawie     art.104 i art.62 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  164, poz. 1365) uchwala się, co  następuje :

 

§1

 

Środki finansowe pochodzące z opłat za zajęcia dydaktyczne  oraz z odpłatności za usługi edukacyjne :

1)      zostają wydzielone w ewidencji przychodów Uczelni z podziałem na poszczególne wydziały i jednostki międzywydziałowe,

2)      są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Uczelni.

 

§2

 

Z ogólnej kwoty środków finansowych pochodzących z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz z odpłatności za usługi edukacyjne, w  tym z opłat za kursy dokształcające i studia podyplomowe z wyłączeniem środków finansowych, o których mowa w § 6 tej uchwały, wydziela się w pierwszej kolejności 8 % z przeznaczeniem na :

 

- 4 % - finansowanie Biblioteki Głównej,

- 3 % - finansowanie Uczelnianego Centrum Informatycznego,

- 1 % - finansowanie Wydawnictwa.

 

 

§3

 

Środki finansowe pochodzące z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz z odpłatności za usługi edukacyjne pozostałe po odjęciu środków,  o których mowa w § 2 mogą być przeznaczone    na :

 

1)      finansowanie i wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Uczelni,

 

2)    finansowanie dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich przewidzianego w obowiązujących przepisach wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, wydanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w tym za :

 

 

a) udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,

 

b) kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,

 

c) promotorstwo i recenzowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz oceny dorobku naukowego związane z przewodami habilitacyjnymi, opracowywanie ocen całokształtu dorobku naukowo-badawczego, artystycznego lub dydaktyczno-wychowawczego kandydatów do tytułu naukowego, a także recenzji  w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

 

3)    finansowanie i wypłatę wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe nauczycieli akademickich oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe osób niebędących nauczycielami akademickimi,

 

4)    finansowanie i wypłatę wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za pracę i dodatków dla osób niebędących nauczycielami akademickimi, za prace związane z działalnością dydaktyczną Uczelni,

 

5)    finansowanie zwiększenia wynagrodzenia z tytułu podwyżek przedemerytalnych dla pracowników      Uczelni, w tym także ponad wysokość ustaloną na podstawie obowiązujących przepisów wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, którzy spełniają wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia     17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) oraz spełnią warunki wynikające z obowiązujących w tym zakresie, w Uczelni zasad uprawniających do otrzymania podwyżki przedemerytalnej,

 

6)     finansowanie innych dodatków do wynagrodzeń, nie przewidzianych w przepisach wykonawczych w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni publicznych, za wykonywanie czynności i zadań związanych z ustawowymi zadaniami Uczelni, jako uczelni publicznej, w tym :

 

a) dodatków z tytułu kierowania studiami doktoranckimi,

b) dodatków z tytułu koordynowania prac związanych z ECTS (Europejski System Transferu Punktów),

c) dodatków za pełnienie funkcji pełnomocnika do realizacji określonych zadań   
     rektora lub prorektora ds.filii  w Piotrkowie Trybunalskim,

d) dodatku za kierowanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku,

 

7)     utworzenie własnego funduszu stypendialnego na stypendia dla pracowników  i studentów oraz doktorantów Uczelni,

 

8)      finansowanie innych kosztów prowadzenia działalności dydaktycznej Uczelni.

 

 

§4

 

Wysokość środków na poszczególne cele określone w § 3 tej uchwały oraz zasady dysponowania tymi środkami określa rektor Uczelni w porozumieniu z kierownikami jej podstawowych jednostek organizacyjnych.

 

§5

 

Zasad podziału środków finansowych pochodzących z opłat za zajęcia dydaktyczne oraz usługi edukacyjne, przeznaczonych na wynagrodzenia ustalane są przez rektora Uczelni  w porozumieniu  ze związkami zawodowymi.

 

§6

 

Środki finansowe pochodzące z wpływów za powtarzanie roku, wpis warunkowy oraz opłaty wynikające z różnic programowych, wpłacanych przez studentów studiów stacjonarnych, przeznaczone są na działalność Samorządu Studenckiego.

 

§7

 

Traci moc uchwała nr 11/2003 Senatu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zasad  gospodarowania oraz sposobu podziału środków finansowych pochodzących za zajęcia dydaktyczne.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka